آموزش مفاهیم ریاضی (دوران و حجم) با کمک دست سازه ها و مقایسه آن با روش های نوین بر دانش آموزان پا یه ششم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_444

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر آموزش مفاهیم ریاضی(دوران و حجم) با کمک دست سازه ها و مقایسه آن با روش های نوین بردانش آموزان پایه ششم ابتدایی است.روش پژوهش حاضر در زمره تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروهگواه می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری را کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان ساوه در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۲ به تعداد ۲۸۰ نفر تشکیل دادند. ححم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۶۰ نفر از این دانش آموزان دخترپایه ششم ابتدایی بود که ۳۰ نفر در گروه کنترل و ۳۰ نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. جهت سنجش اندازه گیری متغیرهای پژوهشاز پرسشنامه های یادگیری لورن (۱۹۹۷) و روش های نوین تدریس (گراشا و ریچمان؛ ۱۹۹۶) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده هااز آزمون کوواریانس چند متفیره (مانکوا) و مفروضه های آن با استفاده از نرم افزار SPSS۲۶ انجام گردید. نتایج آزمون نشان دادآموزش مفاهیم ریاضی(دوران و حجم) با کمک دست سازه ها و مقایسه آن با روش های نوین بر دانش آموزان پایه ششم ابتداییتاثیر گذار بود.

Keywords:

آموزش مفاهیم ریا ضی , دست سازه ها , روش های نوین

Authors

ساجده مغنی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران شمال، ایران

سحر محمدی

استا دیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران