کاربرد مدل برگر در ارزیابی رفتار ویسکو الاستیک مخلوط آسفالتی داغ حاوی کربن فعال پودری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 142

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_475

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

Abstract:

افزایش تنش ناشی از ترافیک ، محققین را به اصلاح خواص مخلوط های آسفالتی به منظور بهبود عملکرد روسازی ها ترغیب نموده است . تحقیقات پیشین حکایت از سازگاری مدل برگر در تحلیل پدیده خزش و ارزیابی رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی داشته است . هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی خواص ویسکوالاستیک مخلوط آسفالتی داغ حاوی پودر کربن فعال (ACP) با استفاده از مدل برگر است . به جهت رسیدن به این هدف، ابتدا مقدار منتخب افزودنی کربن فعال به قیر خالص با درجه عملکردی ۲۲-۵۸، از بین مقادیر ۴، ۸ و ۱۲ درصد وزنی قیر و با استفاده از آزمونهای درجه نفوذ، نقطه نرمی ، کندروانی و رئومتر برش دینامیکی تعیین گردید. سپس ، نمونه های بتن آسفالتی با قیر خالص و قیر اصلاحشده حاوی ۸ درصد کربن فعال پودری به عنوان درصد منتخب ، با مصالح سنگی آهکی ساخته شدند و در سطوح دمایی ۵۰ و ۶۰ درجه سیلسیوس و سطوح تنش ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوپاسکال تحت آزمون خزش دینامیکی قرار گرفتند. در ادامه ، تخمین پارامترهای ویسکوالاستیک با استفاده از مدل برگر صورت گرفت . نتایج نشان داد که تا قبل از ورود به ناحیه سوم منحنی خزش، مدل برگر دارای انطباق بالای ۹۰ درصد با منحنی خزش آزمایشگاهی می باشد. علاوه بر این ، بر اساس نتایج بدست آمده، کربن فعال خصوصیات ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی را بهبود بخشیده و روند ایجاد تغییرشکل ماندگار در روسازی ها را به تاخیر انداخته است .

Authors

سعیده عباسی هوشیار

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران ایران

ندا کامبوزیا

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

محمود عامری

استادتمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران ایران