بررسی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و رابط آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان)

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,794

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENTSTU02_105

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

Abstract:

در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی و سازمانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی در کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردوری دادها، توصیفی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان رسمی و قراردادی را شامل می شود که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 246 نفر با شیوه ی طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که عوامل درونی-روانشناختی، بیرونی محیطی و سازمانی سیستمی بر کارافرینی سازمانی تاثیر گذار است. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

Keywords:

Authors

ناجی عبیاوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

یداله مهرعلیزاده

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد حسین پور

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ایمانی‌پور، نرگس، زیودار، مهدی. (1387). بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی ...
 • من، فرشته، رمضانی، ع.، _ نوانمند سازی کارکنان، راهکار کار ... [مقاله کنفرانسی]
 • حق شناس اصغر، جمشید یان.مهدی، شائمی.علی، شاهین آرش، یزدانشناس.مهدی _ ...
 • خسروی پور، بهمن وسلیمانپور، محمدرضا (1389). تبیین قش ویژگیهای فردی ...
 • زرینی، ابراهیم و دهبانی، رضوان (1388) کارآفرینی. تهران: دانشکده علوم ...
 • سیدحسینی، محمد، 1381، شناسایی عوامل وشاخصهای اولویتدارجهت دستیابی به سازمانهای ...
 • عربیون، ابو القاسم، جوادی، محمد تقی . (1389). کارآفرینی سازمانی، ...
 • مقیمی، سید محمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه‌ی مدنی: پژوهش ...
 • موسی‌خانی، مرتضی .، سرافرازی، مهرزاد.، خرم‌دبیری، محمد رضا. (1389). پارادایم ...
 • مقیمی سید محمد (1383). عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در ...
 • وتن وکمرون، ترجمه دکتربدرالدین زدانی اورعی، تواناسازی تفویص اختیار، انتشارات ...
 • مهرعلیزاده، یداله (1384 اقتصادجهانی:تغییرات سازمانی، آموزش وکارآموزی. وایجادوبهره برداری ازمهارت ...
 • نوروزی، محمد. (1384). بررسی ارتباط میان عوامل روانشناختی، توانمندسا زی ...
 • یزدان بخش.مهدی.، (1389). کارآفرینی سازمانی، همایش ملی کارآفرینی درایران 1404، ...
 • Antoncic, B. & Hisrich, R. D. (2001). Intrap reneurship : ...
 • Alam Beigi, A. (2007). Analysing the role of ICT in ...
 • Brenkert, G. G. (2009), Innovation, rule breaking and the ethics ...
 • -Bierly, P. E. III & Daly, P. S. (2007). "Alternative ...
 • Covin, J.G., Slevin, D.P., & Heeley, M.B. (2007). "Pioneers and ...
 • Fox, J. (2005). Organizational Entrepreneurs hip and the Organizational ...
 • Univers ityExtension. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements ...
 • Gurol, Y., Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students ...
 • Howard, S. (2004). "Developing Entrepreneurial Potential in Youth: The Effects ...
 • Heinonen, J., & Korvela, K. (2003). How about measuring Intrapreneurs ...
 • Admini strationfrom: http : //www. tukkk. fi/P KI/j ulkai sut/konfe ...
 • Hostager, T. J., Neil, T. C., Decker, R. L. & ...
 • Hornsby, J., S., Kuratko, D. F. & Zahra, S. A. ...
 • environment for corporate entre preneurship : Assessing a measuremet scale. ...
 • Manufacturing Firms ". Entrepreneurs hip : Theory and Practice, 31(4), ...
 • Moore, M. (1997). Creating public value: strategic management in government, ...
 • Moghimi, M. (2004). Entre preneurship in Iranian Non Governmentl Organization. ...
 • Maes, J. (2004). The search for corporate e ntrepreneurship : ...
 • Pearce, James W., Western Carolina University, 2003. Vol.I, No. 2, ...
 • Simmons, R. (2000). Performance measuremet and control systems for implementing ...
 • نمایش کامل مراجع