بررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر عملکرد محصول درخت عناب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF04_013

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

شناخت معیارهای اقلیمی موثر بر میزان محصول حائز اهمیت است. نیاز روزافزون به محصولات باغی خصوصا به محصول درخت عناب و همچنین شناخت تاثیرات دارویی و غذایی سرشار این محصول در قرن اخیر، میزان نیاز و تمایل به این محصول را دوچندان نموده است. هدف از این پژوهش بررسی شناخت و تاثیر داده های اقلیمی در عملکرد نواحی کشت درخت عناب با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره در استان خراسان جنوبی است. در این تحقیق با استفاده از داده های اقلیمی بارش، رطوبت نسبی، باد، روزهای یخبندان و دمای (متوسط، بیشینه، کمینه) شهرستان های بیرجند، قائن، نهبندان و فردوس در استان خراسان جنوبی با استفاده ازروش رگرسیون استفاده شد نتایج تحلیل داده ها نشان داد که؛ در مدل رگرسیون چند متغیره در بین پارامترهای اقلیمی بالاترین همبستگی مربوط به میانگین دما است و دومین پارامتر حداقل دما معرفی شده است. در حالت کلی شرایط مناسب برای کاشت درخت عناب اقلیم گرم است و این گیاه بیشتر در مناطق نیمه بیابانی رشد می کند.

Authors

بهروز سبحانی

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل