مرور پیشینه و معرفی مدل های سطح زمین (LSMs)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-9-35_005

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

سطح زمین از عناصر اصلی واقع در مرز بین اتمسفر و لیتوسفر است. تغییرات در مشخصات سطح زمین بر بیلان آب سطحی تاثیر می­گذارد. به ­طور خاص، تغییر در ماهیت پوشش گیاهی بر برگاب و تعرق موثر بوده و تغییر در توزیع پوشش گیاهی، تعادل بین شارهای ناشی از خاک و آن­ هایی که از طریق فرآیندهای تاج پوشش حاصل می ­شوند، را تغییر می ­دهد. تغییرات در تبخیر و تعرق، تبخیر خاک، تبخیر مجدد از برگاب بر رواناب و میزان رطوبت خاک تاثیر می ­گذارد. این­ موارد سپس از طریق پیوند با بیلان انرژی سطح، بر انواع فرآیندهای دیگر تاثیر می ­گذارند. به ­منظور بررسی تعاملات سطح زمین-جو در مقیاس ­های هیدرولوژیکی، استفاده از مدل ­های سطح زمین ضرورت پیدا می ­کند، که این مدل ­ها با هدف تعیین شرایط مرزی پایین اتمسفر برای مدل­ های عددی اتمسفریک توسعه یافته ­اند. این مطالعه قصد دارد به ارائه و معرفی مدل ­های سطح زمین در مقیاس منطقه ­ای و جهانی بپردازد. روش تحقیق حاضر، به ­صورت توصیفی- مروری و ابزار جمع ­آوری اطلاعات، اسناد و مدارک در ارتباط با موضوع است. مطالعات نشان می ­دهد از مدل­ های سطح زمین جهت ارائه شبیه­ سازی­ های بیلان آب، انرژی و کربن برای بررسی و شناخت بیش­تر در مقیاس منطقه ­ای و جهانی استفاده می­شود که با به ­کارگیری موثر و شناخت این مدل­ ها در مقیاس ­های مختلف زمانی-مکانی، بررسی ارتباط سطح زمین با مدل ­های اقلیمی، هیدرولوژی و در نتیجه درک بهتر رفتار مولفه های آن دو نیز میسر می­ شود.

Keywords:

بیلان آب , بیلان انرژی , بیلان کربن , مدل سازی هیدرولوژیکی- سطح زمین

Authors

مریم محمدرضایی

دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

عبدالرضا بهره مند

دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان