طراحی و اعتباریابی بسته آموزش مهارت های یادگیری خودتنظیمی مبتنی بر نظریه پنتریج و تاثیر آن بر اهمالکاری تحصیلی ، خودناتوان سازی تحصیلی و دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان پسر متوسطه اول

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 377

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_067

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

زمینه و هدف : هدف این پژوهش نیز بررسی اعتبار بسته آموزش مهارت های یادگیری خودتنظیمی مبتنی بر نظریه پنتریج و تاثیر آن بر اهمالکاری ، خودناتوان سازی و دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان پسر متوسطه اولمی باشدو جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول (پایه های هفتم ، هشم و نهم ) شهر قائمشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بود. به همین منظور جهت شناسایی دانش آموزان گروه نمونه ابتدا به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی ، خودناتوان سازی تحصیلی و دلزدگی تحصلی در بین دانش آموزان این مدارس (حداقل دو مدرسه و از هر مقطع یک کلاس) اجرا شد.. نتایج پژوهش نشان می دهد که خودناتوان سازی ، اهمال کاری و دلزدگی تحصیلی دانش آموزانی که تحت آموزش مهارتهای یادگیری خودتنظیمی مبتنی بر نظریه پنتریج قرار گرفته اند، کمتر از دانش آموزانی است که این آموزش را دریافت نکرده اند.روش: در این پژوهش ، از ابزارها و روشهای اندازهگیری مختلف برای سنجش اهمالکاری تحصیلی ، خودناتوانی تحصیلی و دلزدگی تحصیلی استفاده می شود. که با استفاده از مولفه های یادگیری خود تنظیمی بصورت کیفی مورد بررسی قرار کرفته اند که بصورت شبه آزمایشی از نوع پیش ازمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل در مدت ۳ ماه مورد بررسی قرار گرفته اند اما همانطور که می دانیم ، هیچ ابزار و روشای به طور کامل نمی تواند همه جوانب یک متغیر را سنجیده و ممکن است در برخی موارد دقت مورد نیاز را فراهم نکند. زیرا با در نظر گرفتن محدودیت هایی که در این پژوهش وجود داشت می توان با بر طرف نمودن این محدودیت ها که در این پژوهش به آنان اشاره نمودیم در پژوهش های آتی از نمونه برداری گستردهتر، کنترل عوامل متغیر موثر و استفاده از ابزارها و روشهای بهتر برای سنجش متغیرها استفاده کنند تا نتایجی قابل اعتماد و قابل عمومی سازی را به دست آورند.ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر اصالت متن ، صداقت و امانتداری رعایت شده است .یافته ها و نتایج : مطالعات صورت گرفته در این تحقیق برای فرضیات در این تحقیق نشان دادند که تفاوت میانگین نمرات در همه متغیر های از جمله اهمال کاری تحصیلی با تمامی ابعاد آن و خود ناتوانی و دلزدگی تحصیلی با دو بعدش در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون معنی دار شدند میزان تاثیر بسته های آموزشی بر کاهش اهمال کاری و خود ناتوان سازی تحصیلی و دلزدگی آندر مرحله پس آزمون جمعا ۶۰ درصد بوده است

Authors

هادی نعمت زاده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیت