پیش بینی افت تحصیلی بر اساس سبک های فرزندپروری والدین و اختلالهای رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز با نقش واسطه ای تاب اوری تحصیلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 401

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_070

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش پیش بینی افت تحصیلی بر اساس سبک های فرزندپروری والدین و اختلالهای رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز با نقش واسطه ای تاب اوری تحصیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع پنجم و ششم ابتدایی ناحیه یک شهر شیراز در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۵۰۷۸ نفر بود. بر اساس نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد ۹۸ نفرانتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های افت تحصیلی ، سبک های فرزندپروری والدین ، اختلالهای رفتاری و تاب اوری تحصیلی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که . متغیر تاب اوری به عنوان متغیر واسطه ای نقش خود را نسبت به متغیر سبک فرزندپروری والدین ، در کاهش افت تحصیلی دانش اموزان نشان داد. متغیر تاب اوری به عنوان متغیر واسطه ای ، نقش خود را نسبت به متغیر اختلالهای رفتاری ، در کاهش افت تحصیلی دانش اموزان نشان داد.

Keywords:

افت تحصیلی , سبک های فرزندپروری والدین , اختلالهای رفتاری دانش آموزان , تاب اوری تحصیلی

Authors

راضیه حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،ایران

حسن رهگذر

گروه علوم تربیتی ،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز،ایران