بررسی نقش میانجی گری رقابت پذیری بر رابطه بین سواد مالی و تحمل ریسک در بین مشتریان بانک ملت استان یزد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 142

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF15_007

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

هدف این بررسی نقش میانجی گری رقابت پذیری بر رابطه بین سواد مالی و تحمل ریسک در بین مشتریان بانک ملت استان یزد می باشد. در این پژوهش حمل ریسک متغیر وابسته و سواد مالی متغیر مستقل و رقابت پذیری متغیر میانجی گری می باشند. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی می باشد که بر حسب روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. در این تحقیق جامعه آماری کل مشتریان بانک ملت در استان یزد می باشد. باتوجه به اینکه تعداد کل مشتریان بانک ملت در استان یزد مشخص نیست از فرمول کوکران با حجم جامعه نا محدود برای تعیین تعداد نمونه استفاده می گردد. ۳۸۴ پرسشنامه بین نمونه های در دسترس توزیع شد و تعداد ۲۳۵ پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart pls۳ انجام شده است بررسی کلی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که رقابت پذیری بر رابطه بین سواد مالی و تحمل ریسک نقش میانجی گری مستقیم و معناداری را نشان می دهد.

Authors

حسین فلاح علی آباد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه یزد. ایران

امید کارگر شورکی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی و مدیریت ریسک. دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه یزد. ایران

همایون اشکورجیری

دکتری حسابداری . دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، دانشگاه یزد،ایران