مقایسه ی عملکرد ،انگیزش شغلی و سازگاری در میان معلمان رسمی و نیروی آزاد مدارس ابتدایی غیر دولتی پسرانه شهر گرگان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF15_011

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه ی عملکرد شغلی،انگیزش شغلی و سازگاری شغلی در میان معلمان رسمی و نیروی آزاد مدارس ابتدایی غیر دولتی پسرانه شهر گرگان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی می باشد. همچنین نوع طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی معلمان رسمی و نیروی آزاد مدارس ابتدایی غیر دولتی پسرانه شهر گرگان بود. با توجه به این مساله که طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای است و با توجه به هدف تحقیق حاضر ، تعداد ۶۰نفر از معلمان رسمی و۶۰ نفر معلمان نیروی آزاد به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی ( پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از سیاهه ون دی گریفت ؛ پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام ( ۱۹۸۰) و پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست (۱۹۹۰)) استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار ۲۱Spss انجام شد.یافته ها حاکی از آن بود که میانگین عملکرد شغلی معلمان رسمی و معلمان نیروی آزاد به ترتیب ۱۹۸/۶۲ و ۱۷۵/۶۳؛ میانگین انگیزش شغلی معلمان رسمی و معلمان نیروی آزاد به ترتیب ۹۵/۸۷ و ۸۰/۸۱ و میانگین سازگاری شغلی معلمان رسمی و معلمان نیروی آزاد به ترتیب ۱۱۰/۵ و ۹۸/۲ بوده است که در معلمان رسمی برای هر سه متغیر بیشتر از معلمان نیروی آزاد می باشد.همچنین آنالیز فرضیات نشان داد که بین عملکرد شغلی ،انگیزش شغلی و سازگاری شغلی و مولفه های هر سه متغیر در میان معلمان رسمی و نیروی آزاد مدارس ابتدایی غیر دولتی پسرانه شهر گرگان اختلاف معنی داری وجود دارد و کلیه متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر به همراه مولفه هایشان در معلمان رسمی بیشتر از معلمان نیروی آزاد می باشد.

Keywords:

عملکرد شغلی , انگیزش , سازگاری شغلی , معلمان رسمی و نیروی آزاد