بررسی نقش هوشمندسازی شهر در دستیابی به توسعه پایدار شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARCONF02_041

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

شهر یکی از بارزترین نمودهای حیات انسانی است و از زمان شکل گیری اولیه آن تا به حال از فراز ونشیب های زیادی برخوردار بوده است. شیوه اداره آن نیز در طول تاریخ تطور فراوانی یافته است. از سویدیگر در پرتو گسترش دانش و فن الکترونیک، اندیشه ماشینی و ارتباطات مدرن بسیاری از الگوها وکیفیات زندگی شهری با شتابی پیش بینی نشده شروع به تغییر کرده است و هوشمندسازی شهری نیز بهدنبال آن مطرح شده است. براین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوشمندسازی شهر دردستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و به شیوه یکتابخانه ای انجام شدهاست. نتایج نشان می دهد یک شهر هوشمند، شهری است که میتواند عملکرد کلیه زیرساخت ها مانندجاده ها، تونل ها، راه های هوایی، راه های آبی، راه آهن، منبع تغذیه ارتباطی، و غیره را نگهداری، کنترل وادغام کند و همچنین می تواند در بهینه سازی منابع کمک کرده و نگاهی نیز به مسائل امنیتی دارد. باتوجه به امکانات و توانمندیهایی که هوشمندسازی شهرها با خود به همراه می آورد دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار شهری در جوامع نیز بیش از قبل و به راحتی در دسترس شهروندان در فضای شهریقرار خواهد گرفت.

Authors

سیدمحمدرضا شهابی

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشگاه پیام نور واحد بین المللی نخجوان

محمد شکریان

کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرزاد تات شه دوست

دانشجوی دکترای برق کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

مرتضی بخشی گرمی

دانشجوی دکترای تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

رویا اسفندیاری

کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و وکیل پایه یک دادگستری

رسا صفائی نمین

دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم و تحقیقات تهران وهمزمان دانشجوی کارشناسی حقوق واحد شهرقدس