تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی با میانجیگری یادگیری سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان آمل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMOCONF09_113

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی با میانجیگری یادگیری سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در آموزش و پرورش شهرستان آمل میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان آموزش و پرورش شهرستان امل به تعداد ۳۴۷ نفر تشکیل می دهند. گرفته میشود. تعداد نمونه بر اساس این فرمول ۱۸۳ نفر انتخاب خواهد شد. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگر و همکاران پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی لیو (۲۰۱۸) پرسشنامه سرمایه اجتماعی لیو (۲۰۱۸) و پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شد که روایی آن توسط استاد راهنما و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تخلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS۲۱ انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی با میانجیگری یادگیری سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در آموزش و پرورش شهرستان آمل تاثیر گذار است.

Authors

غزاله رخشانی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

حمید آزادی ریکنده

گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران