تبیین نقش عوامل مدیریتی بر پایداری تعهد حرفه ای در پرستاران با استفاده از نظریه داده بنیاد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS07_007

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

تعهد یکی از صلاحیت های حرفه ای در حوزه مدیریت می باشد که به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت و برتری سازمان شناخته شده است. با توجه به تاثیر تعهد حرفه ای بر افزایش کیفیت عملکرد پرستاران و کاهش خطاهای عملکردی مهمترین ماموریتهای مدیران سیستم های بهداشتی و درمانی جذب و نگهداشت متخصصین متعهد می باشد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عوامل مدیریتی بر پایداری تعهد حرفه ای در پرستاران با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد داده بنیاد انجام شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش ۲۰ نفر از صاحبنظران حرفه بودند که به روش هدفمند تا زمان اشباع داده ها انتخاب شدند و تحلیل با استفاده از نرم افزار maxqda نسخه ۲۰۲۰ انجام شد.در تحلیل داده ها عوامل مدیریتی به عنوان مولفه اصلی و روزمرگی پرستاران، روش های گزینش و استخدام، عدالت سیستمی، مدیریت مشارکتی، تعارض منافع و مدیران متعهد به عنوان مولفه های فرعی و قوانین حمایتی و توجه به دستاوردهای تعهد حرفه ای به عنوان راهبرد ارائه شدند. بنابراین مدیران و برنامه ریزان با تکیه بر عوامل موثر بر پایداری تعهد حرفه ای می توانند در توسعه حرفه تاثیر قابل توجهی داشته باشند و این عوامل را به عنوان چارچوبی در اصلاح و بازنگری برنامه ها و سیاست های حرفه ای مد نظر قرار دهند تا با تربیت پرستاران متعهد سبب اصلاح و بهبود فرآیندهای بهداشتی، مراقبتی و درمانی گردند.

Authors

ماندانا آرش

دکتری مدیریت آموزشی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

نادرقلی قورچیان

دکتری برنامه ریزی درسی ،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

پریوش جعفری

دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اختر جمالی

دکتری پزشکی اجتماعی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران