خانم دکتر Mandana Arash

Dr. Mandana Arash

عضو هیات علمی دانشگاه

Researcher ID: (407264)

13
7
3
1
1
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته سازمان نظام پرستاری
 • عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 • عضو پیوسته انجمن مشاوره ایران

Conference Papers

 • نقش ارزشهای فرهنگی در آموزش اصول خود مراقبتی ارائه شده در The first national conference on self-care and health in vulnerable groups (1402)
 • ارزیابی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کفایت دیالیز بیماران همو دیالیزی در شهر کرج ارائه شده در The first national conference on self-care and health in vulnerable groups (1402)
 • تبیین نقش عوامل مدیریتی بر پایداری تعهد حرفه ای در پرستاران با استفاده از نظریه داده بنیاد ارائه شده در The 7th National Interdisciplinary Research Conference in Management and Medical Sciences (1402)
 • آرش، ماندانا؛ حنیفه نژاد، عسگر. تببین و ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعامل و یادگیری در اثربخشی عملکرد پرستاران. بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. تهران (1402)
 • آرش ،ماندانا ؛ قورچیان ، نادر قلی ؛ جعفری ، پریوش ؛ جمالی ، اختر. تبیین نقش یادگیری خلاق و تفکر انتقادی بر ارتقا ایمنی بیماران و کاهش خطاهای عملکردی در دانشجویان پرستاری. دومین کنگره بین المللی مجازی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی . تبریز. (1402)
 • آرش ، ماندانا ؛ قورچیان ، نادر قلی ؛ جعفری ، پریوش ؛ جمالی ، اختر. طراحی و تبیین الگوی افزایش تعهد حرفه ای مبتنی بر عوامل معنوی در دانشجویان پرستاری . نخستین همایش ملی دو سالانه دین ، انسان و سلامت با رویکرد مطالعات بین رشته ای. شیراز . (1402)
 • آرش ،ماندانا ؛ قورچیان ، نادر قلی ؛ جعفری ، پریوش ؛ جمالی ، اختر. تبیین نقش عوامل مدیریتی بر پایداری تعهد حرفه ای در پرستاران با استفاده از نظریه داده بنیاد. هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی (1402)
 • آرش ، ماندانا . بررسی تاثیر نوع صافی بر ارتقاء کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی . نوزدهمین کنگره انجن اورولوژی ایران و دهمین کنگره پرستاری اورولوژی . تهران. (1395)
 • آرش ، ماندانا . بررسی ملاحظات اخلاقی در جنین های باقی مانده از روشهای باروری خارج رحمی، تازه های علمی باروری و ناباروری، تهران. (1394)
 • آرش ، ماندانا . بررسی ارتباط خود مراقبتی با شدت علائم و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بیماران مبتلا به آسم ،سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی . تهران. (1393)
 • آرش ، ماندانا . چالش های اخلاقی در سرنوشت جنین های اضافی حاصل از شیوه های درمانی محیط خارج از رحم . سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی : اخلاق پزشکی و سلامت باروری . تهران . (1391)
 • آرش ، ماندانا . مراقبت سالم و ایمن در پرستاری ، مامایی و پیشگیری از بیماریها ، منطقه ای ، ضرورت رعایت حفظ حریم و خلوت بیمار در ارائه مراقبت های ایمن پرستاری ، کرج. (1390)
 • آرش ، ماندانا. نقش عادات صحیح مصرف بر سلامتی و ارتقا کیفیت زندگی ارائه شده در اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت. (1389)

Journal Papers

Researchs

 • طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی با تکیه بر الگوی جانشین پروری در بین پرستاران (مجری طرح ، طرح در حال اجرا) (1401)
 • بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرج (مجری طرح) (1389)
 • بررسی تاثیر آموزش راهنمای تغذیه ای بر شاخص های اسپیرومتریک در بیماران مبتلا به COPD (همکار طرح) (1388)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1000-1000)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1401)