بررسی تاثیر روتنون و پاراکوات بر هورمون های جنسی موش های صحرایی بالغ در سه نسل متوالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZISTCONF02_155

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

علفکشها سمیت بالایی دارند و به عنوان نمونه روتنون و پاراکوات از رایج ترین علف کش و آفتکش هایی هستند کهامروزه در مزارع مورد استفاده قرار گرفته، اما در صورت مصرف یا استنشاق می توانند باعث مسمومیت کشنده شوند.تحقیق حاضر با هدف تاثیر روتنون و پاراکوات بر فاکتورهای بیوشیمیایی دستگاه تولید مثلی بر فرزندان نسل اول و دومموشهای صحرایی انجام شده شد. در مرحله اول هورمون های جنسی والدین ارزیابی شده و زاداوری فرزندان نسل اولصورت گرفت. در گزارشات بعدی این ویژگیها برای فرزندان نسل اول و دوم نیز بررسی و نتایج مقایسه شد. بدین منظوردر هر نسل حیوانات آزمایشگاهی تهیه شده و حیوانات مطابق قوانین کمیته اخلاق جهت انجام پژوهش آماده شدند.حیوانات بالغ گروه بندی شده و به مدت ۲۰ روز در فواصل ۴۸ ساعته )روتنون( و در فواصل ۱۲۰ ساعته )پاراکوات( درگروههای مختلف روتنون یا پاراکوات را بصورت داخل صفاقی دریافت کردند. حیوانات نر و ماده در قفسهای مخصوصجوندگان برای جفت گیری و زادآوری فرزندان نسل بعد قرار داده می شدند. همچنین تعداد مشخصی از حیوانات نسلاول، دوم و سوم به منظور مطالعات بیوشیمیایی بصورت تصادفی انتخاب میشدند و مطالعات پس از خونگیری از آنهابرای نسل اول، دوم و سوم صورت می گرفت که نتایج حاصل از هر مرحله به منظور مقایسه با سایر مراحل ذخیره میشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روتنون و پاراکوات هر دو موجب کاهش هورمون های جنسی در فرزندان نسلدوم و سوم شدند. هرچه از مصرف مداوم روتنون و پاراکوات در نسلهای مختلف تداوم یافت تاثیر این سموم بر پیکرهحیوانات نیز بیشتر شد. این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم، در نسلهای بعدی تاثیرات شدیدتر و جبران ناپذیریرا نشان دهند.

Authors

محمدعلی منصوری

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

معصومه کریم پور

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

لطف اله خواجه پور

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز