بررسی تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر سلامت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت آبفای مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 151

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPYSS04_034

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

هدف از پژوهش تعیین تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر سلامت سازمانی کارکنان شرکت آبفای مشهد بود. تحقیق ازلحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت آب و فاضلاب مشهد ۱۴۸۲) نفر) بود که با توجه به جدول مورگان کرجسای ۳۰۶ نفر از کارکنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی لان و همکاران ( ۰/۹۶۲) (۲۰۰۹) و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن ( ۰=/۹۷۱) (۱۹۹۶) استفاده شد. در تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای به طبقه بندی دادهها و در آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون در نرمافزار SPSS و تحلیل مسیر (رگرسیون خطی چندگانه) در نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان دادند بین هوش هیجانی و مولفههای آن (ارزیابی احساسات دیگران، ارزیابی احساسات خود، خودتنظیمی، مهارتهای اجتماعی، بهکارگیری عواطف، خوشبینی) با سلامت سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتایج مدل تحلیل مسیر نشان داد که ارزیابی احساسات دیگران، ارزیابی احساسات خود، خودتنظیمی و خوشبینی بر سلامت سازمانی شرکت آبفای مشهد تاثیر مثبت معناداری داشته و ۸۰/۶ درصد از واریانس کل میزان تغییرات سلامت سازمانی به این متغیرها مربوط میشود. درنهایت با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت در سازمانها کارکنان با شناخت توانایی، آگاهی و درک و فهم از احساسات و هیجانات خویش و احترام به خود و دیگران میتوانند از سلامت کاملی در درون خود و چه در درون سازمان بهرهمند گردند. همچنین رویارویی با مسائل و دستیابی به اهداف سازمانی مستلزم به کار انداختن و استفاده از استدلال، تسلط بر عواطف و احساسات است.

Authors

احمد افشارمقدم

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه حکیم نظامی، قوچان، خراسان رضوی، ایران.

محمد قاسمی

استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران