بررسی رابطه خود اصلاحی با بهبود کارایی درونی و توانمند سازی مدیران دوره متوسطه اول شهرستان نقده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPYSS04_035

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

هدف تحقیق بررسی رابطه خود اصلاحی با بهبود کارایی درونی و توانمند سازی مدیران دوره متوسطه اول نقده بود. روش اجرای این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران دوره متوسطه اول نقده به تعداد ۸۵ نفر تشکیل می دادند که در سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مشغول به مدیریت هستند. حجم نمونه تعداد۸۵ نفراز مدیران دوره متوسطه اول نقده می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند .در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و برای بررسی مبانی نظری تحقیق از مطالعات کتابخانه ای استفاده شد.دراین تحقیق ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه خود اصلاحی ، کارایی درونی ، توانمند سازی بود. برای تحلیل داده ها و برای بررسی رابطه متغیرهای ذکر شده از ازمون پیرسون وروش معادلات ساختاری ( pls) استفاده شد.با توجه به هدف تحقیق این نتیجه حاصل شد که بین مشخص کردن اهداف ، رفتار سازمانی ، توانمندی و ویژگیهای شخصی والا با بهبود کارایی درونی مدیران دوره متوسطه اول نقده رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. بین مشخص کردن اهداف ، رفتار سازمانی ، توانمندی و ویژگیهای شخصی والا با توانمند سازی مدیران دوره متوسطه اول نقده رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد.

Keywords:

خود اصلاحی / کارایی درونی / توانمند سازی.

Authors

توحید معصوم زاده

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی- منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد