بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی با میانجی گیری بهزیستیتحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ملکشاهی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPYSS04_037

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی با میانجی گیری بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ملکشاهیانجام گرفت. پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر اجرا در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول شهرستان ملکشاهی به تعداد ۴۱۲ نفرکه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه پژوهشی با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان((۱۹۷۰ به تعداد ۱۹۸ نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ده((%۱۰ درصد(۲۰نفر) بخاطرجبران احتمال افت نمونه به حجم نمونه اضافه گردیده است.بنابراین حجم کلی نمونه پژوهش حاضر۲۱۸ نفر بود .روش-های گردآوری داده ها به روشهای کتابخانه ای و اسنادی و همچنین روش میدانی می باشد. ابزار گردآوری دادهها، استفاده ازپرسشنامه های -۱سلامت روان گلدبرگ و هیلر (GHQ:۱۹۷۹)،-۲ عزت نفس دانش آموزان کوپر اسمیت((SEI:۱۹۶۷،-۳ بهزیستی تحصیلی تومینین- سوینی و همکاران (۲۰۱۲) بود. داده های استخراج شده در پژوهش حاضر با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از فرضیات، ازآزمون همبستگی پیرسون ودر بخش ساختاری الگو با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ و آموس نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادندکه بین عزت نفس با سلامت روانی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر ملکشاهی در سطح معنی داری ۰/۰۵ رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. بین عزت نفس با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ملکشاهی در سطح معنی داری۰/۰۵ رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد، بین بهزیستی تحصیلی با سلامت روانی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر ملکشاهی در سطح معنی داری۰/۰۵ رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد،همچنین، نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که نقش میانجی بهزیستی تحصیلی در رابطه بین عزت نفس و سلامت روانی با میزان اثر غیرمستقیم۰/۳۴۵ موردتایید می باشد

Keywords:

عزت نفس , سلامت روان , بهزیستی تحصیلی , دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ملکشاهی

Authors

سمیره جعفری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی موسسه آموزش عالی باختر ایلام

رضا حیدری فرد

دانشیار موسسه آموزش عالی باختر ایلام،.: