بررسی عوامل موثر بر عملکرد ایمنی میدانهای شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS08_035

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

میدانها به دلیل مزایای ترافیکی، مزایای زیستمحیطی و ایمنی، به یکی از گزینه های محبوب مدیریت ترافیک تقاطع ها تبدیل شده اند. هندسه میدان، به طور کلی از جزیرهمرکزی و رویکردهای منتهی به آن تشکیل میشود. اما باتوجه به عملکرد و سطح ایمنی مطلوب و همچنین رفتار رانندگان هر نقطه از جهان، شکلهای جدید آن به کار گرفته میشود. این بدین معناست که هریک از اجزای هندسه میدان، علاوه بر عملکرد میدان، روی ایمنی نیز موثر است. از آنجایی که ایمنی میدانها توسط تعداد و شدت تصادفات بررسی میشوند، پس عوامل موثر بر تصادفات در میدان باید مورد بررسی قرارگیرد.در این پژوهش تلاش برآن بوده است که با بررسی عوامل مختلف از جمله، عوامل هندسی، ترافیکی، تاثیر آنها را بر تعداد و شدت تصادفات بررسی شود. تصادفات در میدان دارای انواع مختلفی میباشد که عوامل هندسی و ترافیکی میتواند نقش موثری در رخداد نوع مشخصی از آنها داشته باشد. تاثیر عواملهندسی بر تعداد و شدت تصادفات بدین گونه بودهاست که میادین چند خطه عملکرد ایمنی مطلوبتری به نسبت میدان تک خطه داشته اند. افزایش ترافیک میدانها، اثر منفی بر ایمنی میدانها دارد. شدتتصادفات نیز تابعی از عواملهندسی، ترافیکی و کاربر استفاده کننده از میدان، رابطه دارد. به طور کلی، برخورد با جزیره میانی، عامل اصلی شدت جراحات در تصادفات بودهاست.سرعت وسایل نقلیه در میدان، یکی از دیگر عوامل موثر در ایمنی میدان است که میتواند اثر بعضی از عوامل پنهان تاثیرگذار بر نرخ و شدت تصادفات را در نظربگیرد و سرعت وسایل نقلیه در رویکرد و دورمیدان، برای بررسی دقیقتر ایمنی میدان مورد استفاده قرارمیگیرد.

Authors

امین میرزابروجردیان

دانشیار گروه مهندسی راهوترابری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

علی رحمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد راهوترابری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

کامران سروری

دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی راهوترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران