تاثیر اصالت برند بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی عشق به برند و متغیر تعدیل گر برندسازی افراد مشهور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_406

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

امروزه روشهای نوین برندسازی و شناسایی عوامل موثر بر این امر در راستای عملکرد مطلوب بنگاههای اقتصادی از نوآوری های حوزه مدیریت کسب و کار می باشد. این کنکاش علمی بر آن است که نقش تاثیر اصالت برند بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی عشق به برند و متغیر تعدیل گر برندسازی افراد مشهور را بررسی نماید. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش بین خریداران گوشی های هوشمند اپل بودند که بر این اساس نمونه تحلیل PLS-Smart۳۸۴ نفری انتخاب و دادههای جمع آوری شده در قالب یک مدل معادلات ساختاری و با کارگیری نرم افزار گردید. نتایج حکایت از تاثیر معنی دار اصالت برند بر عملکرد شرکت داشته و نقش عشق به برند به عنوان متغیر میانجی ارتباط اصالت برند بر عملکرد شرکت را تقویت می نماید. هم چنین نقش تعدیل گر برندسازی افراد مشهور در رابطه بین اصالت برند و عملکرد مورد تایید قرار گرفت .

Authors

مریم عطاراسدی

عضو هیات علمی وابسته گروه حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق ، ایران

محسن امینی خوزانی

عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرقدس ، ایران :

فرشته کزازی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس ، ایران :