اکوسیستم نوآوری در صنعت خدمات

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_070

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

تا کنون از واژه اکوسیستم ، اصطلاحات مختلفی در علوم گوناگون معرفی شده مانند؛ اکوسیستم صنعتی ، اقتصاد به عنوان یک اکوسیستم ، اکوسیستم کسب و کار دیجیتال، اکوسیستم اجتماعی ، اکوسیستم کسب و کار، اکوسیستم کارآفرینی ، ولی به اکوسیستم نوآوری در صنعت خدمات کمتر توجه شده است . هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و دسته بندی عناصر اصلی اکوسیستم نوآوری در صنعت خدمات می باشد. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است و بر اساس ماهیت روش نیز جزء تحقیقات ترکیبی است که با رویکرد توصیفی - پیمایشی انجام شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان حوزه بانکداری می باشند. در این تحقیق ابتدا عناصر اصلی اکوسیستم نوآوری خدمات شناسایی شدند و در گام بعدی با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری روابط بین عناصر مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان دادند که در مجموع ۱۰ عنصر شناسایی شده در چهار سطح قرار می گیرند و با هم در تعامل هستند. در سطح اولیه سه عنصر سیاست ها و قوانین ، فناوری های نوین و سرمایه ها، در سطح دوم دو عنصر مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک بانکی ، در سطح سوم چهار عنصر مشتری مداری ، رقیب گرایی ، شبکه سازی و بسترسازی خلق ایده و در بالاترین سطح نیز فرهنگ نوآورانه قرار گرفته است .

Authors

وحید شرفی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.