پیش بینی بهزیستی و تاب آوری بر اساس انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIPTW03_239

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

از جمله گروه های اجتماعی آسیب پذیر در جامعه ، دانشجویان می باشند که زندگی اجتماعی آنان در جامعه با چالش هایی روبه رو می باشد. در شرایط دگرگون زندگی امروزی ، بهزیستی و تاب آوری این قشر، مساله ی مهمی می باشد. از همین رو، مطالعه بهزیستی و تاب آوری آنها میتواند گامی مهم در مسیر شناخت آنها و موقعیت های اجتماعی - حمایتی باشد. این پژوهش ، با هدف پیش بینی بهزیستی و تاب آوری بر اساس انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی -تحلیلی است . جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران بود که گروه نمونه ، متشکل از ۷۰ نفر انتخاب شدند و با سه پرسشنامه ، انعطاف پذیری روانشناختی ((CFI (۲۰۱۰)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ( ۱۹۸۹)، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) مورد سنجش قرار گرفتند .داده های گردآوری شده با روش آماری رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین بهزیستی و تاب آوری با انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه این یافته ها و نتایج پژوهش باید گفت که وجود انواع مشکلات و نداشتن معنا در زندگی ، سبب به وجود آمدن استرس و سایر مشکلات روان شناختی میشود و سطح زندگی آنها راپایین می آورد. به منظور کاربردی شدن نتایج این پژوهش ، به سازمان هایی همچون مراکز مشاوره، توصیه می شود که مطالبی را درباره خودپذیری آموزش دهند و همچنین ترس از مواجه شدن با موقعیت های اضطراب انگیز کاهش داده و باعث ارتقای تاب آوری آنها می شود.

Authors

فریده حسین ثابت

استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

فاطمه سادات میرهاشمی

دانشجوی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران