بررسی دیدگاه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان نسبت به حفاظت از محیط زیست

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 869

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NATURE01_702

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1392

Abstract:

امروزه دامنه بحران محیط زیست بسیار جدی و گسترده شده است. بسیاری از تهدیدات زیست محیطی، تخریب منابع و آلوده سازی محیط نتیجه فعالیتهای انسانی است، تردیدی نیست که با آموزشهای مستمر و هدفدار، میتواند به داشتن جامعهای باوجدان زیست محیطی و آیندهای توأم با سرسبزی، امیدوار بود. در کشور ما که نسل جوان آن بیشترین درصد جمعیت را تشکیل میدهد، آموزش محیطزیست میتواند تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشتهباشد. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی نگرش دانشآموزان دبیرستان های شهر همدان پیرامون حفاظت از محیط زیستپرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل 4114 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر همدان که براساس فرمول کوکران تعداد 351 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونهگیری، تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت.روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید و مقدار آن برای قسمتهای مختلف تحقیق بالاتر از ( α=0.7 ) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر دانشآموزان نگرش مساعدی نسبت به حفاظت از محیط زیست ندارند. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی نشان میدهد که بینمیزان نگرش دانش آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست و میزان استفاده از اینترنت و شغل پدر رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین، از جمله مهم ترین راهکارهای بهبود نگرش دانشآموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست استفاده از فیلم های آموزشی زیست محیطی و ایجاد تشکلهای زیست محیطی بدست آمد

Authors

وحید عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ا

معین صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر

مسلم سواری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ته

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ارجمندی، ر(1379)، استراتژی زیست‌محیطی کشاورزی‌پایدار، رساله دکتری‌رشته محیط‌زیست، تهران: دانشگاه ...
 • اسمعیلی، س. میردامادی، س. م.(1389)، بررسی تاثیر میزان تجربه و ...
 • بابلی، م. (1364، آموزش محیط زیست از دبستان تا دانشگاه، ...
 • بادکوبی، ا. (1379)، ارزیابی وضعیت آگاهی آموزگاران مقطع دبستان شاغل ...
 • باقری ورکانه، ع.(1382)، بررسی میزان آگاهی _ علاقه دانش آموزان ...
 • جوکار، گ. میردامادی، س. م. (1389)، دیدگاه دانش آموزان دختر ...
 • حیدری، ع. (1382)، تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط ...
 • سلطانی، م. (1379)، شهر سالم، شهر سازگار با محیط زیست، ...
 • _ علوی مقدم، س. م. ر: دلبری، ا. (1388)، ارزیابی ...
 • علوی مقدم، س. م. ر. قاسمی، ا. مقدم، س. ب. ...
 • فدریکو، م. (1379)، آموزش برای آینده پایدار، ترجمه: حسن پویان، ...
 • کرگری، ن. (1383)، ارزیابی اثرات فرهنگی و روانشناختی دوره های ...
 • کرمی پورشمس آبادی، م. (1387)، ارایه چارچوب نظری در خصوص ...
 • محمدزاده‌رهنی، م ر(1389)، بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط‌زیست، فصلنامه ...
 • حمودی، ح. ویسی، ه(1384)، ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی ...
 • بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست [مقاله ژورنالی]
 • Aydin, F. and O. Cepni .(2010). University students" attitudes towards ...
 • Doyle, K. (2000).The complete guide to environmentl careers in the ...
 • Fernandez, R. Manzanal, _ M. Rodriguez Barreiro, M. Casal Jimene, ...
 • Kates , R. Parris , W.T.M. and A. A. Lesiserowitz ...
 • Kokkarinen, N. and A. Cotgrave, Student attitudes toward the environment ...
 • Marcoux, A. (2006). Population change-natural re S ourc es-environmet linkages ...
 • Palmer, J.A. (1998). Environmenta Education In The 21 Century. London: ...
 • Raymaond, C. M. Fazey, I. Reed, M. S. Stringer, L. ...
 • Tuncer, G. Tekkaya, C. Sungur, S. Cakirogla, J. Ertepinar, H. ...
 • نمایش کامل مراجع