علت شناسی جرائم زیست محیطی در شهرستان قوچان و راهکار های پیشگیری از آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 48 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIGHTSCONF02_082

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

امروزه آسیب های زیست محیطی جهان معاصر را با معضلات بسیاری روبه رو کرده است. محیطزیست در دو مفهوم به کار برده میشود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی میشود و تحت عنوانمحیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیطزیست انسانی از آن نام برده میشود که هر دو عنوان فوق طیف گستردهای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی می-شود که یا با ملاکها و یا با محکهای تاسیس مادی تاکید دارند. پژوهش حاضر به علت شناسیجرائم زیست محیطی در شهرستان قوچان و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخت است و اهداف آنبررسی و شناسایی علت شناختی عوامل موثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائهراهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیتها در قالب جرم شناسیمیباشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده های مورد نیاز به روشاسنادی و کتابخانه به دست آمده است. شهرستان قوچان دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیارزیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های زیستمحیطی میباشد که یقینا با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت بهمحیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده وزمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش-های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی درشهرستان قوچان تحت عنوان روشهای پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازیمجازات و یا تغییر موقعیتها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روشهای پیشگیرانه اجتماعی ووضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روشها منوط به شناسایی آنعوامل و فرایندها و موقعیتهای موثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. پس بایدکوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظتمحیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمانها و نهادهای دیگر نیز ملزم بههمکاری با این سازمان شوند.

Authors

زهرا برین

کارشناس رشته معماری، موسسه آموزش عالی اترک، قوچان، ایران