بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزش ادراک شده مشتری با نقش میانجی اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان آذربایجانشرقی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_012

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزش ادراک شده مشتری با نقش میانجی اعتماد مشتریان(مطالعه موردی: بانک سپه استان آذربایجانشرقی) می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردیمی باشد. جامعه ی آماری این پژوهش که شامل کارکنان بانک سپه آذربایجان شرقی به تعداد نامحدود بود؛ بر اساس جدول مورگان،تعداد نمونه آماری ۳۸۵ نفر در نظر گرفته شد ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد؛ رسانه های اجتماعیبر اساس تحقیق اخوان و همکاران، ارزش ادراک شده مشتری مدل سو و هان و اعتماد مشتریان رینتاماکی و همکاران بود. بهمنظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدلیابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی و از نرم افزار Smart-PLSنسخه ۳ استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد؛ رسانه های اجتماعی بر ارزش ادراک شده مشتری و اعتماد مشتریان تاثیرمثبت و معناداری دارد و همچنین اعتماد مشتریان بر ارزش ادراک شده مشتری تاثیر دارد.

Keywords:

رسانه های اجتماعی , ارزش ادراک شده مشتری , اعتماد مشتریان , بانک سپه استان آذربایجانشرقی

Authors

سیروس شبانی

کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

احد شهبازیان

استادیار گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر