بررسی تاثیر مهارت تاب آوری بر بهبود روابط اجتماعی و حل مسائل بین فردی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_157

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

مهارت تاب آوری یک مهارت مهم است که به افراد کمک میکند تا در مواجهه با استرس ها و چالش های زندگی، همچنان بهترینعملکرد خود را از خود نشان دهند. این مهارت میتواند بهبود روابط اجتماعی را تسهیل کند، زیرا افرادی که تاب آوری بالا دارند،اغلب قادرند بهتر با شرایط مختلف برخورد کرده و احساسات و عواطف خود را کنترل کنند. این امر می تواند منجر به ارتقای کیفیتروابط اجتماعی شود و در مواجهه با مسائل بین فردی و گروهی، افراد را به حل مسئله و مذاکره بهتر کمک کند . مهارت تاب آوریمیتواند به افراد کمک کند تا در مواجهه با اختلافات و مشکلات بین فردی، بهترین راه حل ها را پیدا کنند. افرادی که تاب آوری بالادارند، اغلب بهترین تصمیم ها را در شرایط فشار و استرسی میگیرند و این می تواند بهبود قابل توجهی در روابط بین فردی و حلمسائل داشته باشد. آموزش و تقویت مهارت تاب آوری میتواند بهبود چشمگیری در روابط اجتماعی و حل مسائل بین فردی داشتهباشد . ما در این مقاله به بررسی تاثیر مهارت تاب آوری بر بهبود روابط اجتماعی و حل مسائل بین فردی پرداخته ایم.

Authors

سیدعلی موسوی اصل

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

زهرا فایض

دانشجو دکتری رشته برنامه ریزی آموزش از دور دانشگاه پیام نور تهران