اعتباریابی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل در دانشجویان ایرانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-10-3_001

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: عاملیت به صورت داشتن احساس مسوولیت در زندگی فرد تعریف شده است، اعتقاد فرد به این که کنترل تصمیماتش در زندگی را در اختیار داشته و مسوول پیامدهای آن است و احساس خودکارآمدی در این که فرد قادر به غلبه بر موانعی است که مانع پیشرفت وی در طول زندگی می شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل در دانشجویان ایرانی بود. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و ابزارسازی بود. شش صد و سی و سه نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶ به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و ابزارهای پژوهش شامل مقیاس چنداندازه ای شخصیت عاملMAPS، ابزار گسترش یافته سنجش عینی هویت من-دوEOM-EIS-II، سیاهه هوش اخلاقی MCI، پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و سیاهه سرمایه روان شناختPCI را کامل کردند. جهت بررسی ساختار عاملی مقیاس از تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم و نرم افزار لیزرل استفاده شد. همچنین، بررسی روایی همگرا و واگرای مقیاس با ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS۲۲ انجام شد.  نتایج: یافته های به دست آمده نشان داد که ساختار عاملی نمونه ایرانی با ساختار عاملی به دست آمده در نمونه کانادایی کوته،۱۹۹۷ برازش دارد. علاوه بر این، ضرایب همبستگی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل با سایر مقیاس ها تاییدی بر روایی همگرا و واگرای آن بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل را نشان داد.  بحث و نتیجه گیری: تحلیل ها نشان داد که نسخه ایرانی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل می تواند در مطالعاتی که عاملیت شخصیت را می سنجند مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

زهره آفاجری

Department of education, Farhangian University.

اکبر عطادخت

Psychology Department, faculty of educational sciences and psychology, University of Mohaghegh Ardabili.

نادر حاجلو

Psychology Department, faculty of educational sciences and psychology, University of Mohaghegh Ardabili.

میرطاهر موسوی

Social welfare management research center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.

رسول عباسی

Faculty of literature and humanities, University of Mohaghegh Ardabili

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bandura A. Human agency in social cognitive theory. American psychologist. ...
 • Côté JE, Levine CG. Identity, formation, agency, and culture: A ...
 • Abele AE, Wojciszke B. Agency and comm:union: from the perspective ...
 • Code J, editor agency for learning: Intention, motivation, self-efficacy, and ...
 • Maree JG. The psychosocial development theory of Erik Erikson: a ...
 • Côté JE. An empirical test of the identity capital model. ...
 • Sousa VD, Zauszniewski JA, Musil CM, Lea PJP, Davis SA. ...
 • Caprara GV, Steca P. Prosocial agency: The contribution of values ...
 • Cote J. Arrested adulthood: The changing nature of maturity and ...
 • Côté JE. The role of identity capital in the transition ...
 • Hauke N, Abele AE. Comm:union: and self-esteem: No relationship? A ...
 • Abele AE, Hauke N. Agency and comm:union: in self-concept and ...
 • Wojciszke B, Baryla W, Parzuchowski M, Szymkow A, Abele AE. ...
 • Wojciszke B, Sobiczewska P. Memory and self-esteem: The role of ...
 • Heffernan R, Ward T. A comprehensive theory of dynamic risk ...
 • Tyler N, Heffernan R, Fortune C-A. Reorienting locus of control ...
 • Schwartz SJ, Côté JE, Arnett JJ. Identity and agency in ...
 • Côté JE. Identity capital, social capital and the wider benefits ...
 • Côté JE, Schwartz SJ. Comparing psychological and sociological approaches to ...
 • Schwartz SJ. Brief report: Construct validity of two identity status ...
 • Atak H, Kapçı EG, Çok F. Evaluation of the Turkish ...
 • Bennion LD, Adams GR. A revision of the extended version ...
 • Rahimi Nejad A. Evaluation of identity development and its relation ...
 • Lennick D, Kiel F. Moral intelligence ۲.۰: Enhancing business performance ...
 • Martin DE, Austin B. Validation of the moral competency inventory ...
 • Jahanian R, Saiearasi I, Tayyeba M. Examining moral intelligence and ...
 • Shiani M, Mousavi M, Ghahfarokhi S. Social capital among the ...
 • Rafiey H, Mousavi MT, Ghasemzadeh D. Validity and reliability of ...
 • Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. Psychological capital: Developing the ...
 • Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. Positive psychological ...
 • Alipor A, Akhundi N, Sarami Forushi GR, Arab Shibani K. ...
 • Erikson EH. Identity: Youth and crisis: WW Norton & Company; ...
 • Cote JE, Mizokami S, Roberts SE, Nakama R. An examination ...
 • Christoforou A. On the identity of social capital and the ...
 • Lam RS, Tam VC. Correlates of identity statuses among Chinese ...
 • Lillevoll KR, Kroger J, Martinussen M. Identity status and locus ...
 • Bronk KC. The role of purpose in life in healthy ...
 • Kroger J, Marcia JE. The identity statuses: Origins, meanings, and ...
 • Manallack S. Ethics, success, and leadership. Public Relations and Financial ...
 • نمایش کامل مراجع