تاثیر صفات شخصیتی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان متاهل مقطع ابتدایی .

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0656

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه صفات شخصیتی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان متاهل مقطع ابتدایی شهر بافق بود. جامعه آماری شامل معلمان متاهل مقطع ابتدایی شهر بافق که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشغول به تدریس بوده اند می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی است و ابزار سنجش در این پژوهش ، سه پرسشنامه ؛ صفات شخصیتی آیزنگ (۱۹۷۵)، هوش هیجانی شیرینگ (۲۰۱۰)، رضایت زناشویی اولسون (۱۹۹۸) بوده است که روایی و پایایی ابزار سنجش مورد تایید قرار گرفت . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در زمینه آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در زمینه آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون دومتغیره استفاده شده است . نتایج نشان دهنده آن است که بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد ( ۰۰۰, ۰.(p= هر چه روان نژندی کم تر باشد هوش هیجانی بیش تر است و هر چه برون گرایی ، گشودگی ، توافق پذیری بیش تر باشد هوش هیجانی بیش تر است . همچنین هر چه روان نژندی کم تر باشد رضایت زناشویی بیش تر است . هر چه برون گرایی ، گشودگی ، توافق پذیری بیش تر باشد رضایت زناشویی بیش تر است .

Authors

سمانه سادات متولی زاده بافقی

کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقاداره آموزش و پرورش شهرستان بافق، آموزشگاه انقلاب