بررسی نقش معلمان ابتدایی بر کاهش مشکلات اخلاقی بر اساس مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی زنجان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1467

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

مدرسه نخستین نهاد رسمی است که از طریق معلمان ، گروه همسالان ، جو مدرسه ، و برنامه های درسی تعلمیات مدنی ، دانش آموزان را هم به نحوه کار اجتماع محدودشان (مدرسه ) و هم جامعه ای که در داخل آن سهمی خواهند داشت و بالتبع از حقوق و مسولیت هایی برخوردار خواهند شد قادر می سازد. در این رابطه نقش معلمان به عنوان افرادی که در بالاترین سطح از تعامل میان فردی با دانش آموزان قرار دارند و الگویی قابل مشاهده و در دسترس برای سازندگان اجتماع تلقی می شوند از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه ی فعالیت معلمانو کاهش مشکلات اخلاقی بر اساس مسئولیت پذیری بود. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ی زنجان است که در سال تحصیلی ۳ ۰-۰۲ مشغول به تحصیل هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۲۴۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از خرده مقیاس سنجش مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (۱۹۸۷) ، کاهش مشکلات اخلاقی کلونینجر استفاده شد.. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که معلمان ابتدایی تاثیر زیادی درکاهش مشکلات اخلاقی دارند و مسئولیت پذیری می تواند به عنوان متغیر میانجی بین فعالیت های معلم و کاهش مشکلات اخلاقی دانش آموزان باشد.

Authors

میثم رجائی

کارشناسی ارشد تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش ، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب ،زنجان ، ایران