مقایسه سلامت روان پدران با کودک طیف اوتیسم و عادی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RVCONF03_399

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان پدران با کودک طیف اوتیسم و عادی بود. روش تحقیق؛توصیفی و از نوع پس رویدادی (علی مقایسه ای) و جامعه آماری این پژوهش را پدران دارای فرزند طیف اوتیسم (در حدود ۵۰۰ نفر) و پدران دارای فرزند عادی در شهر اصفهان می باشند. برای انتخابنمونه ی پژوهش؛ از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. به این ترتیب که ۳۰۰ پدر در دو گروه۱۵۰ نفره (پدران دارای فرزند عادی و پدران دارای فرزند طیف اوتیسم) به صورت درسترس وبراساس ملاک های ورود انتخاب شدند. برای نیل به اهداف پژوهش از پرسشنامه تجدید نظر شدهیفهرست ۹۰ نشانهای درگویس و لیپمنو کووی ۱۹۷۶ استفاده گردید. داده های پژوهش با استفادهاز روش تحلیل واریانس و تی مستقل در نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ تحلیل شد. همچنین نتایجتحلیل واریانس نشان داد که در ۹ شاخص بررسی شده سلامت روانی، میان دو گروه از پدران در پنجمولفه پرخاشگری، اضطراب، وسواس، حساسیت فردی و افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد P<۰/۰۵ درحالی که در چهار مولفه شکایات جسمی، ترس مرضی، تصورات پارانوئید و روان پریشی چنین تفاوتی مشاهده نگردید

Authors

آسیه اکبری

آموزگار مدرسه اتیسم مهرآفرین شهر اصفهان