اثر بخشی برنامه فرزند پروری مثبت بر کیفیت رابطه والد - فرزندی در مادران دانش آموزان دختر متوسطه دوم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RVCONF03_402

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر کیفیت رابطه والد فرزند در مادراندارای نوجوان دختر انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ، پس آزمونهمراه با گروه گواه و با استفاده از جایگزینی تصادفی آزمودنی ها در گروه های آزمایشی و گواه است. جامعهآماری، شامل مادران دارای دانش آموزان سیزده تا هجده سال در شهر اصفهان ، سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱بود. ۴۰ آزمودنی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروهآزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت روابط والدد – فرزنددی ۱۹۸۳ ، بود.تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات گروه آزمایشبا گروه گواه تفاوت دارد. بنابراین برنامه فرزند پروری مثبت توانسته است کیفیت رابطه والد فرزند را افزایش دهد. به عبارت دیگر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر کیفیت رابطه والد فرزند تاثیر معنادار داشت.

Keywords:

برنامه فرزند پروری مثبت , کیفیت رابطه والد فرزندی , مادران , دانش آموزان دختر , متوسطه دوم

Authors

پریوش کیوانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتیران، تیران، ایران

مصطفی مظاهری

استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، تیران، ایران

علیرضا شیرازی تهرانی

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، تیران، ایران