دستیابی به هوشمندی نام ونشان با فناوری های مالی در خدمات پرداخت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BAR-15-33_007

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

استفاده از هوشمندی در جنبه ­های مختلف کسب و کار از جمله نام و نشان سازی این امکان را به سازمان ­ها می ­دهد که در محیط پرتلاطم امروزی به جایگاه رقابتی شایسته­ ای دست یابند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل هوشمندی نام ونشان در فناوری های مالی خدمات پرداخت و آزمون اعتبار آن مدل است. این پژوهش از نوع پژوهش آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده ­بنیاد استفاده شد. در این بخش، با استفاده از روش نمونه ­گیری گلوله ­برفی با ۶ نفر از اساتید دانشگاه و ۱۸ نفر از مدیران نام ونشان فناوری های مالی  خدمات پرداخت مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فناوری های مالی  خدمات پرداخت بودند که با استتفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ ای تصادفی، از ۳۱۵ نفر پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. طبق نتایج مطالعه، عوامل ساختاری، مدیریتی و محتوایی (شرایط علی) می­ توانند بر هوشمندی نام ونشان تاثیرگذار باشند. یافته ­های پژوهش، تاثیر هوشمندی نام ونشان، عوامل زمینه ­ای (عوامل محیطی نزدیک و دور) و عوامل مداخله ­گر (عوامل فرهنگی، منابع انسانی، مالی و فناورانه) بر راهبردها (تغییر اساسی، جزئی و عدم تغییر در نام ونشان) و تاثیر این راهبردها بر پیامدهای هوشمندی نام ونشان را تایید کردند.

Authors

مریم ورمقانی

دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

عظیم زارعی

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

داود فیض

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مرتضی ملکی مین باش رزگاه

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران