بررسی رابطه سبک رهبری خدمت گزار مدیران بر سلامت روان و رفتار شهروندی در کارکنان آتش نشانی قم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_705

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگزار مدیران بر سلامت روان و رفتار شهروندی در کارکنانآتشنشانی قم میباشد. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی از نظر شیوه گرداوری داده ها توصیفی و نوع رابطههمبستگی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان آتشنشانی قم با تعداد ۴۹۶نفر میباشد. نمونه آماری مطابق با جدول مورگان برابر با ۲۱۷ نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری پژوهش پرسشنامهرهبری خدمت گزار پترسون (۲۰۰۵) و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ (۱۹۷۲) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانیپودساکف و همکاران (۱۹۹۰) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده های، با توجه به نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگیپیرسون مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد سبک رهبری خدمت گزار مدیران بر سلامت روان و رفتار شهروندیدر کارکنان آتشنشانی قم رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه رهبران باید سیاست ها و رویه هایی را برای ایجادتعادل مناسب بین زمان واگذار شده به کار و زمانی که برای خانواده و استراحت صرف می کنند، ترویج کنند. رهبرانباید از حمایت روانی و اجتماعی کارکنان خود پشتیبانی کنند. ایجاد فضایی که اعضای تیم بتوانند به رهبران خودمشکلات و نگرانی هایشان را بیان کنند و از آنها حمایت بگیرند، میتواند سلامت روان را تقویت کند.

Authors

محمدجواد فلاح

کارشناسی حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث دانشگاه جامع علمی کاربردی قم