بررسی ارتباط هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سلامت روان در معلمان شهر کرمانشاه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_734

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سلامت روان در معلمانشهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری دبیرانشهر کرمانشاه به بودند. نمونه آماری ۳۸۴ نفر از دببیران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در نظر گرفتهشد. در این تحقیق، از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری (والتون، ۱۹۷۲) و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ(۱۹۷۲) و پرسشنامه هوش هیجانی گلمن (۲۰۰۰) استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی، رگرسیون و تحلیل واریانس بررسی شدند. نتایج نشان داد رابطه ی معنادار بین هوش هیجانی و کیفیتزندگی کاری با سلامت روان در معلمان شهر کرمانشاه وجود دارد. با توجه به ضریب تعیین ۲۷ درصد از واریانسمتغیر کیفیت زندگی کاری و ۲۴ درصد از واریانس متغیر سلامت روان به وسیله متغیر هوش هیجانی پیش بینی می شود.در نتیجه ارائه فرصت های آموزش و توسعه حرفه ای به معلمان، از طریق دوره های آموزشی، کارگاه ها و سمینارها، ومشارکت در پروژه های آموزشی نوآورانه، میتواند بهبود رضایتمندی شغلی و سلامت روان معلمان را تسهیل کند.

Authors

شیرین قاسمی

کارشناس جغرافیا، آموزش و پرورش اسلام آبادغرب

مریم قاسمی

کارشناس ارشد ریاضی محض، آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه

سروش نیک مهر

کارشناس آموزش ریاضی، آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه