اهمیت و نقش سلامت روان برای خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_790

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

بررسی و فهم رابطه بین متغیرهای تاثیرگذار بر سلامت روان دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است که باید درتحقیقات مختلف به آن پرداخته شود و تاثیرات آن در زندگی شخصی و اجتماعی هر فرد مشخص گردد. هدفاصلی پژوهش، بررسی تطبیقی سلامت روان در خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان میباشد. با تمرکز بر یک بحثدرمورد اینکه آیا خلاقیت و سلامت روان همبستگی مثبت یا منفی دارند نتیجه میگیریم که این همبستگی چه تاثیریدر عملکرد دانشجویان خواهد داشت. این مطالعه ابتدا مطالعات مرتبط را خلاصه کرده و سپس با توصیف دیدگاهیجدید و مفید رابطه بین خلاقیت و سلامت روان را در نظر گرفته که به کارآفرینی دانشجویان در رشته های مختلفمنجر میشود. نتایج مطالعات از پرسشنامه ها، و روشهای مختلفی نظیر تحلیل همبستگی، تجزیه و تحلیل به روشPROCESS، آزمون تحلیل واریانس یک طرف (ANOVA) و یا آزمون تعقیبی LSD استفاده شده است تا ارزیابی به روزی از ارتباط خلاقیت و کارآفرینی با سلامت روان ارائه گردد. افرادی که از راهبردهای تنظیم هیجانکارآمد و مثبت استاده میکنند، از سلامت روان بهتری برخوردار هستند. همچنین سلامت روان بهتر با خلاقیتهیجانی بالاتری ارتباط دارد.

Authors

مریم شفیعی

دانشگاه موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان- دانشجوی رشته روانشناسی بالینی

مهدی محمودی

دانشگاه موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان- دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران