پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس ابعاد کمال گرایی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_162

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

هدف این پژوهش تعیین نقش پیش بینی کنندگی اهمال کاری بر کمال گرایی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان بود. شرکت کنندگان پژوهش ۲۰۰(۱۱۸ دختر و ۸۲ پسر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش مقیاس های محقق ساخته کمال گرایی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی سواری و اهداف پیشرفت وندوال استفاده شد.برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندار)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره اسفاده شد. بین اهمال کاری تحصیلی و خرده مقیاس های کمال‎ گرایی تحصیلی (عملکرد و نمره، موفقیت تحصیلی، شکست و انتظار دیگران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین اهمال کاری تحصیلی و خرده مقیاس های اهداف پیشرفت(جهت گیری یادگیری) رابطه مثبت و ( جهت گیری عملکرد- اجتنابی) رابطه منفی و معنادار وجود دارد. خرده مقیاس های کمال گرایی تحصیلی ( عملکرد و نمره، شکست، انتظار دیگران) قادر به پیش بینی اهمال گرایی تحصیلی است. مقدار ضریب تعیین به دست آمده (۲۲/۰) بیانگر این است که این خرده مقیاس های کمال گرایی تحصیلی ۲۲ درصد از تغییرات متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند. دیگر خرده مقیاس ها ( اضطراب تحصیلی و موفقیت تحصیلی) قادر به پیش بینی اهمال کاری تحصیلی نیست. همچنین در جدول۴ مشاهده می شود، خرده مقیاس های اهداف پیشرفت ( جهت گیری یادگیری و جهت گیری عملکردی اجتنابی) قادر به پیش بینی اهمال گرایی تحصیلی است. مقدار ضریب تعیین به دست آمده (۱۹/۰) بیانگر این است که این خرده مقیاس های اهداف پیشرفت ۱۹ درصد از تغییرات متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند. از طرفی خرده مقیاس جهت گیری عملکرد- گرایشی قادر به پیش بینی نیست.

Authors

آذر کیامرثی

استادیار دانشگاه ازاد رشت

ابوالفضل کرمی

دانش آموخته دکتری جامعه شناسی و دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

لیلا مقتدر

استادیار دانشگاه آزاد رشت