بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه دوتایی در زاویه های مختلف نسبت به جهت جریان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_083

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

علت اصلی شکست پل، عمل فرسایشی آب جاری است که منجر به آبشستگی می شود. آبشستگی موضعی اطراف یک سازه هیدرولیکی به دلیلافزایش ظرفیت انتقال رسوب در اطراف یک سازه و با تشکیل گرداب ها ایجاد می شود. هدف از انجام آزمایش ها بررسی حداکثر عمق آبشستگی دراطراف گروه پایه دوتایی در زاویه های مختلف نسبت به جهت جریان در شرایط آب زلال میباشد. آزمایش ها در فلومی به طول ۱۲ متر، عرض ۲ / ۱متر و ارتفاع ۸۲ / ۰ متر در آزمایشگاه مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با عدد فرود ۱۴ / ۰ انجام شد.در آزمایش های گروه پایه دوتایی از دو پایه استوانهای که فاصله مرکز به مرکز پایه ها (G) برابر ۴۰ سانتیمتر و در زاویه های °۰ ، °۵ و °۱۰ نسبتبه جهت جریان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که با افزایش زاویه از اثر حفاظتی پایه جلویی بر پایه عقبی کاسته میشود و عمقآبشستگی افزایش می یابد.

Authors

نیلوفر کیخاشاهین پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

احمد جعفری

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

جواد احدیان

دانشیار گروه مهندسی سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز