اثربخشی درمان شناختی رفتاری برنگرانی آسیب شناختی افراد سوء مصرف کننده مواد تحت درمان شهر کرج

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_155

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

این تحقیق به منظور تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نگرانی آسیب شناختی افراد سوء مصرف کننده مواد تحت درمان شهر کرج صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد سوء مصرف کننده مواد تحت درمان در کلینیک های ترک اعتیاد شهر کرج بود که طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به مراکز درمان اعتیاد مراجعه نمودند میباشد. جهت تعیین ححم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری از بین افراد مراجعه کننده به ترک اعتیاد شهر کرج ۵۰ نفر جهت غربالگری اولیه با توجه به ملاک ورود و خروج انتخاب شدند و با توجه به ملاک تشخیصی DSM-۵انتخاب پرسشنامه نگرانی پن استت (۱۹۹۱) بر روی آن ها اجرا شد سپس افرادی که در پرسشنامه مذکور نمره بالایی کسب کنند شناسایی شدند که ۳۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و با همین روش در دو گروه آزمایشی و کنترل(هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه، هفته ای یکبار هر جلسه ۶۰ دقیقه مداخلهشناختی رفتای را دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت ننمود. به منظور جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه نگرانی آسیب شناختی پن استت (۱۹۹۰) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل کوواربانسچند متغیره به کار رفت و نتیج نشان داد که بین میانگین های پس آزمون در گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ نگرانیآسیب شناختی تفاوت آماری معنی داری وجود دارد.

Authors

هادی سعیدی

کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

عفت سادات اظهری

کارشناسی ارشد، روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران