بررسی میزان توجه به برنامه درسی سواد انرژی و مولفه های انرژی نو در برنامه درسی علوم دوره دوم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_157

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به برنامه درسی سواد انرژی و مولفه های انرژی نو در برنامه درسی علومدوره دوم ابتدایی از دیدگاه آموزگاران ابتدایی منطقه سردشت شهر دزفول با روش توصیفی- پیمایشی انحام شد.جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان دوره ابتدایی دوم مدارس منطقه سردشت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بهتعداد ۲۶۰ نفر بود که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد ۱۵۲ نفر به روش سهمیه ای نسبتی به عنوان نمونهانتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از فنون آمار توصیفی و آزمون t تک نمونهای تحلیل شدند. نتایج نشان داد از دیدگاه آموزگاران ابتدایی منطقه سردشت میزان توجه به برنامه درسی سواد انرژیو مولفه های انرژی نو در برنامه درسی علوم دوره دوم ابتدایی در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد.

Authors

فروغ تصدیقی

گروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

امین اسکندری

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز دزفول