نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در تسهیم دانش و توسعه حرفه ای معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_158

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در تسهیم دانش و توسعه حرفه ای معلماندوره دوم ابتدایی شهر دزفول با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی آموزگاران دورهدوم ابتدایی شهر دزفول در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به تعداد ۵۰۱ نفر بود که از این تعداد ۲۲۵ نفر با نمونه گیریسهمیه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش, شامل پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه رسولآبادی (۱۳۹۴)، پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا (۲۰۰۸) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری، از طریق نرم افزار ۲۱ spss و ۳ PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد میزان استفاده از شبکه های محازی قابلیت پیش بینی نمره تسهیم دانش و توسعه حرفه ایمعلمان دوره ابتدایی شهر دزفول را به طور معنی داری داشت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی قابلیت پیشبینی ۲۷ درصد از تسهیم دانش معلمان را داشت. همچنین نتایج پژوهش نشان داد استفاده از شبکه های اجتماعیمحازی قابلیت پیش بینی ۲۱/۲ درصد از توسعه حرفه ای معلمان را داشت.

Keywords:

شبکه های اجتماعی مجازی , توسعه حرفه ای , تسهیم دانش , معلم

Authors

فروغ تصدیقی

گروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

احمد ژولاپور

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز دزفول