رابطه میزان مصرف رسانه ای با درگیری و ا همال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_156

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ای با درگیری و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره اولمتوسطه شهر دزفول در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با روش توصیفی- پیمایشی انحام شد. جامعه اماری پژوهشکلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر دزفول به تعداد ۲۸۳۴ نفر بود که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد۳۴۰ نفر از آنها به عنوان نمونه با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شد که پس از حذف پرسشنامه های مخدوش،۲۹۷ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش ابزارهای پژوهش, مشتمل بر پرسشنامه درگیری تحصیلیسواری (۱۳۹۰) بود. نتایج با استفاده از همبستگی اسییرمن تحلیل شد. نتایج نشان داد بین میزان مصرف رسانه ای بادرگیری و اهمال کاری تحصیلی دانش اموزان دوره اول متوسطه رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بینمیزان مصرف رسانه ای با مولفه های درگیری تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه و بین میزان مصرف رسانهای با مولفه های اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه رابطه وجود دارد.

Authors

فروغ تصدیقی

گروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

پریسا نوری فر

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز دزفول