عوامل اجتماعی و فرهنگی موثربرتمایل به خریدمحصول سالم و ارگانیک

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 902

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE02_374

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

Abstract:

هدف تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثربرتمایل به خریدمحصول سالم و ارگانیک درسطح میادین میوه و تره بارشهر تهران بود تحقیق ازنوع کاربردی روش پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی و جامعه اماری آن شامل 15408 نفرازمصرف کنندگان بود که ازاین تعداد 320 نفربه عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفتند حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران محاسبه گردید ونمونه گیری نیز به شیوه نظامند به روش طبقه ای نسبی و به شکل تصادفی صورت گرفت ابزار تحقیق پرسشنامه ای بوده که روایی صوری محتوای آن براساس نظرات اساتید تایید و برای تعیین میزان پایایی ازضریب الفای کرونباخ 0/80 استفاده گردید تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزارSPSS صورت گرفت یافته ها نشان داد از12 عامل اجتماعی و فرهنگی موردبررسی عوامل نگرانی مصرف کنندگان دررابطه با الودگی محصولات کشاورزی دادن اگاهی درمورد زیانهای مصرف آفت کش ها و کودهای شیمیایی به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی درمورد ارتباط میزان مصرف سموم درمحصولات و افزایش بیماریهای مزمن برتمایل به خریدمحصول سالم و ارگانیک ازدیده گاه مصرفکنندگان به ترتیب دراولویت می باشند نتایج رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که متغیرهای بسته بندی محصولات ارگانیک ودرج مشخصات برروی آن دادن اگاهی به مصرف کنندگان درمورد زیانهای مصرف آفت کشها و کودهای شیمیایی درمحصولات کشاورزی و ارتقا فرهنگ مصرف کنندگان درمورد مصرف محصولات ارگانیک نقش مثبت برتمایل به خریدمحصول سالم وارگانیک راداشته و 35/5 درصد ازتغییرات متغیروابسته راتبیین نموده اند.

Keywords:

عوامل اجتماعی و فرهنگی تمایل به خرید , محصول سالم و ارگانیک , مصرف کنندگان

Authors

یحیی استادی

دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی

غلامرضا یاوری

استادیاردانشگاه پیام نور

محمود شجاعی

استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سیدمهدی میردامادی

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محسن شوکت فدایی

دانشیار گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور

فرشید استادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • استادی، یحیی.1388.بررسی اقتصادی و مقایسه کمی و کیفی خیار گلخانه‌ای ...
 • استادی، ی. یاوری، غ. شجاعی، م. میردامادی، س.م. ایمانی، س.1388. ...
 • ایمانی، سهراب. 1383. بررسی باقیمانده سموم و متابولیست‌های شناخته شده ...
 • بابااکبری، م. اسدی، ع. اکبری، م. فخارزاده، س.ا. سوختانلو، م.1387.بررسی ...
 • شجاعی، م. استوان، ه. زمانی‌زاده، ح. لبافی، ی. نصراللهی، ع. ...
 • شیخی گرجان، ع. 1373. بررسی باقی‌مانده هپتونوفوس و تیومتون در ...
 • شریفی مقدم م. Available o. WWW .organic.j avanblog.com .1390 ...
 • Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K. & Huy lenbroeck, G. ...
 • Biemans, S. 2011. Polish consumer food choices and beliefs about ...
 • Cahill, S., Morly, K. & Powell, D. 2010. Coverage of ...
 • Chakrabarti, S. 2010. Factors influencing organic food purchase in India ...
 • Chen, M.F. 2007. Consumer attitudes and purchase intentions in relation ...
 • Chen, M.F. 2009. Attitude toward organic foods among Taiwanese as ...
 • Chryssohoidis, G.M. & Krystallis, A. 2005. Organic consumers" personal values ...
 • Davis, J.A. 1971. Elementary survey analysis. Englewood cliffs, N.J.: Prentice-Ha ...
 • Essoussi, L. & Zahaf, M. 2008. Decision making process of ...
 • First, I. & Brozina, S. 2009. Cultural influences on motives ...
 • Gregory, N.G.2000. Consumer concerms about food outlook _ agriculture.29 (4):251-257 ...
 • Hassan, A. & Bakshi, K. 2005. Pest management, productivity and ...
 • Magistris, T. & Gracia, A. 2008. The decision to buy ...
 • Mondelaers, K., Verbeke, W. & Huy lenbroeck, G. 2009. Importance ...
 • Mutlu, N. 2007. Consumer Attitude and Behavior towards organic food: ...
 • Rimal, A., Moon, W. & B alas ubramanian, S. 2005. ...
 • Saba, A _ Messina, F. 2002. Attitudes towards organic foods ...
 • Sadati, S.A., Sadati, S.A., S haabanalifam _ H. and Tahertoloud ...
 • Stobbelaar, D.J., Casimir, G., Borghuis, J., Marks, I., Meijer, L. ...
 • Thompson, G.D. & Kidwell, .J. 1998. Explaining the choice of ...
 • Williams, P.R. D & J. K. Hammit. 2001. Perceived risks ...
 • Wandel, M. and Bugge A. 1997. Environmentl concerns in consumef ...
 • Yiridoe, E. K., B onti-Ankomah S., and Martin, R. C. ...
 • نمایش کامل مراجع