آقای دکتر Gholamreza Yavari

Dr. Gholamreza Yavari

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178243)

54
48
7
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers