بررسی موانع پداگوژیکی یاددهی و یادگیری برتوسعه آموزش الکترونیکی درنظام آموزش عالی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 815

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEDIA-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1393

Abstract:

طرح چالشهای اموزش الکترونیکی برای هشداربه منظورا یجادتمرکزبیشتر انجام پیش بینی لازم تدارک و سرمایه گذاری مناسب تهیه برنامه راهبردی درسیستم یادگیری اقدامی لازم بوده و جهت دستیابی به موفقیت آن ضروری است هدف پژوهش حاضربررسی موانع پداگوژیکی یاددهی و یادگیری برتوسعه اموزش الکترونیکی درنظام اموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز می باشد نمونه های این تحقیق از163 نفر ازاعضاهیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز که باروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند تشکیل گردید این مطالعه به صورت امیخته با الگوی کیفی کمی کیفی با استفاده ازمصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسیدروایی متخصصان و پایایی 0/92 ابزارمورداستفاده دراین تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند روش اماری به کارگرفته شده برای این مطالعه تحلیل توصیفی و استنباطی بوده است نتایج نشان داد که عامل ارزیابی بامیانگین 3/70 عامل مدیریت منابع با میانگین 3/69 عامل مدیریت برنامه ها بامیانگین 3/56 عامل ابزارهای ارتباط ابزارهای برقراری ارتباط و گفتگوبامیانگین 3/43 و عامل یادگیرنده محوری با میانگین 3/37 وعامل انعطاف پذیری بامیانگین 3/20 که تفاوت میانگین های عامل پداگوژیک درتحلیل اندازه گیری های مکرر f=14/23,df=5,sig=0/001 معنی دارمیباشدبه ترتیب برموانع پداگوژیکی یاددهی و یادگیری اموزش الکترونیکی دانشگاه شهیدچمران اهواز موثربوده اند هریک ازعاملهای بخش نتایج درتعلیم و تربیت بصورت ترکیبی ودرکنارهم براموزش الکترونیکی مهم و موثرمی باشند

Authors

روح اله باقری مجد

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه ارومیه

سکینه شاهی

هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

یداله مهرعلیزاده

هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز