بررسی سیلان سوپر پلاستیک در آلیاژ آلومینیم 5083

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,950

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_167

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

Abstract:

در این پژوهش رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیم 5083 از دو روش تبلور مجدد استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است . هدف تعیین محدوده دما و نرخ کرنشی است که در آن رفتار سوپرپلاستیک و ماکزیمم ازدیادطول بدست میآید . برای این منظور آزمایش کشش ساده در درجه حرارت و نرخ کرنشهای متفاوت انجام شده است . نتایج بدست آمده نشان میدهد که بیشترین ازدیادطول حدود 300 % در دمای o C 420 و نرخ کرنش S-1 ده به توان منفی 3 برای سوپرپلاستیسیته با تبلور مجدد استاتیکی بدست میآید . تحت این شرایط توان حساسیت به نرخ کرنش در حدود 0/65 بوده و سطوح شکست پهن و شکست براثر حفرهدار شدن اتفاق افتاده است .

Keywords:

آلومینیم 5083 – سوپرپلاستیک – درصد ازدیادطول - تبلور مجدد

Authors

سیدجمال حسینی پور

استادیار دانشگاه مازندران , مجتمع آموژش عالی فنی و مهندسی بابل، گروه

عبدالحمید گرجی

مربی دانشگاه مازندران , مجتمع آموژش عالی فنی و مهندسی بابل، گروه مهن