تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L)

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,917

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEA02_059

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1386

Abstract:

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود جامد نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه، آزمایشی در سال 1383 تحت شرایط گلخانه در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و با استفاده از 15 واحد آزمایشی گلدانی به حجم 16/138 سانتی متر مکعب برای هر تیمار اجرا گردید. تیمارها شامل 0، 60، 90، 120، 150 و 180 کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار بودند. تیمارها در سه تقسیط مساوی و در خاک گلدان اعمال شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر سطوح مختلف کود نیترون بر عملکرد ماده خشک، درصد و عملکرد اسانس، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه و طول برگ در سطح یک درصد معنی‌دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تیمار 90 کیلوگرم کود نیتروژن با میانگین تولید 8/138 گرم ماده خشک در هر بوته (6788 کیلوگرم در هکتار) و ارتفاع 63/61 سانتی متر نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار داشت. استفاده از60 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با تولید 2577/0 بازده اسانس و 05/16 کیلوگرم اسانس در هکتار و با 60/32 عدد پنچه در هر بوته نسبت به شاهد و بقیه تیمارها اختلاف معنی‌دار داشتند. بیش ترین طول برگ را نیز تیمارهای 60، 90 و 120 کیلوگرم نیتروژن داشت. به لحاظ عرض برگ بین تیمارها اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. نتایج نشان داد که تولید ماده خشک و میزان اسانس در گیاه بادرنجبویه در واکنش به مقادیر مختلف کود نیتروژن، از قانون بازده نزولی تبعیت می‌کند و این گیاه به مقادیر کم نیتروژن واکنش مثبت نشان می‌دهد.

Authors

بهلول عباس زاده

کارشناس¬ارشد موسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور

ابراهیم شریفی عاشور آبادی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور

محمدرضا اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حسین علی آبادی فراهانی

دانشجوی کارشناسی¬ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان