تاثیر مقادیر و روشهای مصرف نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis. L)

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,012

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEA02_170

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1386

Abstract:

بـه منظــور بررسـی تــأثیر مقــادیر و روش هـای مختلــف مـصرف نیتــروژن بــر عملکـرد اســانس گ یـ اه دارویــی مــرزه(Satureja hortensis L ) در ایـستگاه تحقیقـات البـرز انجـام گرفـت . آزمـایش بـه 1385 ، این تحقیق در سال صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکـرار اجـرا گردیـد . تیمارهـا شـامل کـاربرد کـود اوره بـه صورت جامد در خاک در چهار سطح، به مقـاد یر صـفر ، 50 ، 100 و 150 کیلـو گرم نیتـروژن خـالص در هکتـار و همچنین به صورت م حلول پاشی در چهار سطح شامل مقاد یر صفر، 4/5 ، 6 و 7/5 درصـد محلـول نیتـروژن خـالص بودند . نتایج نشان داد که بین تیمارها به لحاظ عملکرد سرشاخه گلدار، درصـد اسـانس وعملکـرد اسـانس اخـتلاف معنی دار در سطح یک درصد وجـود داشـت . مقایـسه میـانگین هـا نـشان داد کـ ه در روش محلـول پاشـی بیـشترین عملکردسرشاخه گلدار ، درصد و عملکرد اسانس به ترتیب از کاربرد 4/5 ، 6 و 7/5 درصد نیتروژن بدست آمد . در روش مصرف در خاک بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار و عملکرد اسانس به ترتیب مربوط به کـاربرد 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن بود . بیشترین درصد اس انس مربوط به تیمار شاهد بـود . نتـایج نـشان داد کـه افـزایش مقـدار کـود موجب کاهش بازده اسانس برگها می گردید .

Authors

علی علیزاده سهزابی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

ابراهیم شریفی عاشورآبادی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

امیرحسین شیرانی راد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

سیدعلیرضا ولدآبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امیدبیگی، ر. 1379. رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات ...
 • امین، غ. 1380. جایگاه گیاهان دارویی در درمان، . مجموعه ...
 • باقر زاده. ک. 1377. بررسی اثر NPK بر روی میزان ...
 • باهر، ز.، 1379. بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه‌زنی، برخی ...
 • بریمانی، م.، 1375. مطالعه تاثیر کودهای ازته در مراحل مختلف ...
 • زارع زاده، ع.، خلدبرین، ب.، مراد شاهی، ع.، بابا خانلو، ...
 • ساجد، م. ع.، یزدانی، د.، نقدی بادی، ح. ع.، اهوازی، ...
 • شریفی‌عاشورآباد ی، ا.، لباسچی، م. ح.، احمدی، ل.، و ب.، ...
 • لطف‌اللهی، م. و ملکوتی، ج. 1376. کاهش مصرف کود ازته ...
 • 68920/250* _ 0/058** 66/747** 881 92/046** 0/056** 26/947** ...
 • Khan, M., Samiullah, S., and M., Afridi. 1992. Yeild and ...
 • Pimental, D., Bevadi, G. and S., Fast. 1983. Energy efficiency ...
 • In order to investigation effect of different levels and application ...
 • نمایش کامل مراجع