بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 619

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WWJ-19-67_003

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

Abstract:

افزایش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط نیترات و آمونیم ، یافتن راه حلهایی با حداقل اثرات زیست محیطی را برای حذف آنها ضروری می سازد. در این رابطه استفاده از کانیهای خاک با توجه به فراوانی و قدرت جذب بالای آنها ، از نظر اقتصادی به صرفه و از لحاظ زیست محیطی شایان توجه است. در این تحقیق از زئولیت های معادن سمنان و فیروزکوه به منظور حذف یون های نیترات و آمونیم از محلول های آزمایشگاهی و آبهای زیرزمینی (حوضچه های ثابت ) استفاده شد . به منظور اصلاح خصوصیات جذبی ، زئولیت های مورد استفاده با سورفکتانت آلی نوع هگزا دسیل تری متیل آمونیم اصلاح شدند. جذب در سوسپانسیون های 1 به 10 جاذب به محلول انجام گرفت . نتایج نشان داد که بیشترین جذب آمونیم مربوط به تیمار زئولیت طبیعی سمنان و کمترین جذب مربوط به تیمار اصلاح شده زئولیت فیروزکوه بوده است . بیشترین مقدار جذب نیترات در تیمار اصلاح شده فیروزکوه و کمترین مقدار جذب مربوط به زئولیت طبیعی سمنان بود . در غلظت اولیه 10 میلی اکی والان بر لیتر و 5/5=pH، بیشترین مقدار جذب برای آمونیم برابر با 0/96 میلی اکی والان بر گرم مربوط به تیمار زئولیت طبیعی سمنان و بیشترین مقدار جذب یون نیترات 0/8 میلی اکی والان بر گرم مربوط به زئولیت اصلاح شده فیروزکوه به دست آمد. بررسی هم دماهای جذب سطحی یون های نیترات و آمونیم نشان داد که در حالتهای خام و تیمار شده برای هر دو جاذب ، داده ها با مدل خطی و فروندلیخ تطابق دارند.

Keywords:

Authors

محسن سلیمانی

دانشجوی دکتری خاکشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

آرش انصاری

محقق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، موسسه سفیر سبز

محمدعلی حاج عباسی

دانشیار گروه خاکشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

جهانگیر عابدی

دانشیار گروه آبیاری ، دانشگاه صنعتی اصفهان