آقای پروفسور Mohammad Ali Hajabbasi

Prof. Mohammad Ali Hajabbasi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (68830)

91
60
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers