مطالعه تأثیر روش دریافت واکسن زنده بیماری بورس عفونی بر برانگیختگی پاسخ پادتن در جوجه های گوشتی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 456

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-66-4_010

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

Abstract:

بیماری بورس عفونی یکی از مهمتین بیماری های ویروسی ماکیان است. برای پیشگیری از دو شکل ابتلاء قبل و بعد از 3 هفتگی به این بیماری، به ترتیب به ایمنی مادری و ایمنی فعال حاصل از واکسیناسیون جوجه ها نیاز است. در گله های گوشتی، واکسیناسیون با واکسن های زنده انجام می شود. علاوه بر نوع واکسن، روش واکسیناسیون هم در برانگیختگی پاسخ پادتن مؤثر است. در این مطالعه یک واکسن با حدت متوسط بیماری بورس عفونی، به پنج روش تزریق عضلانیف تزریق زیرجلدی، آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری، تنها یک نوبت و در 21 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر روش واکسیناسیون در برانگیختگی پاسخ پادتن با آزمون الایزا با کیت تجاری شرکت IDEXX ارزیابی گردید. همه روش ها در برانگیختگی پاسخ پادتن موفق بودند. بالاترین متوسط عیار پادتن در دو نوبت آخر عیار سنجی به گروه دریافت کننده واکسن به روش زیرجلدی تعلق داشت. اما این تفاوت در آخرین نوبت عیارسنجی با دیگر گروه های واکسینه معنی دار نبود (P>0/05). این گروه همچنین به بالاترین بیشینه عیار پادتن، بالاترین نسبت وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن و بالاترین میانگین وزن استحصالی دست یافت. گروه های دریافت کننده واکسن به روش تزریقی اعم از زیرجلدی یا غضلانی تنها گروه هایی بودند که توانستند در آخرین نوبت عیار سنجی به مقادیری از عیار پادتن دست یابند که در اصطلاح درمانگاهی، محافظت کننده خوانده می شود. از این مطالعه نتیجه گرفته شد که واکسیناسیون به روش تزریق زیرجلدی می تواند در دستیابی به متوسط عیار پادتن، سلامت بورس فابریسیوس و عملکرد جوجه ها متعاقب تنها یک نوبت دریافت واکسن با حدت متوسط، بیش از واکسیناسیون به روش آشامیدنی که متداول ترین روش واکسیناسیون علیه بیماری بورس عفونی است موفق باشد.

Authors

اوستا صدرزاده

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار- ایران

رضا غفورزاده

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار- ایران

سیدمصطفی پیغمبری

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

سیدعباس موسوی

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار- ایران