نقش مدیریت سیاسی فضا در برنامه های توسعه شهری؛ با تأکید بر ایران

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,195

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOPOLITICS07_167

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1394

Abstract:

شهر به عنوان یک پدیده اجتماعى، اقتصادى و کالبدى ترکیبى از این عوامل را به نمایش می گذارد وچگونگى ترکیب این عوامل می تواند به شکل گیرى فضاى شهرى مطلوب و مناسب یا ایجاد فضاى اجتماعى،اقتصادى و کالبدى نامناسب بینجامد. فضاى کالبدى شهر به عنوان بستر و فرم فیزیکى جامعه از محتوا یاجریان هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى شهر تأثیر می پذیرد و با سازماندهى فضاى فیزیکى بر آن تأثیرمی گذارد. از طرفی هم، روابط دو سویه سیاست و نگرشهای سیاسی با فضاهای شهری در قالب تأثیر دوجانبهالگوهای فضایی، اشکال و ساختارها بررسی می شود. همچنین، این امر با آراء سیاسی سازمان های حکومتی وغیرحکومتی فضای درون کشوری پیوند می یابد. در همین ارتباط، برنامه ریزی توسعه شهری که نقطه شروع درفرایند مدیریت سیاسی فضای شهر به شمار می رود از اهمیت بسزایی در جغرافیای سیاسی و برنامه های توسعهشهری برخوردار است.در بیشتر کشورهای در حال توسعه مانند ایران، ضعف برنامه های توسعه شهری رابطه تنگاتنگی باتمرکزگرایی اداری سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاست ها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها وعدم رفع آن ها در نواحی شهری بوده است. در طی چهار دهه اخیر در ایران مسائل مربوط به ارتقای سطوحمدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکلدهی استان ها و شهرهای جدید مورد توجه قرار گرفته است.از طرف دیگر، نگرش مدیران سیاسی فضا در شهرهای ایران بر مبنای نظریات سرمایه داری و غیربومی طراحیشده است. به همین جهت، اغلب شهرهای ایران به صورت نامتعادل توسعه یافتهاند و یکی از پیامدهای اینمسأله افزایش تضاد طبقاتی و عدمتوسعه یکسان در شهرها است. در صورتی که قانون اساسی جمهوری اسلامیایران بحث عدالت اجتماعی را در تمامی سطوح مدیریت سیاسی فضا مطرح می کند. در این ارتباط، پژوهشیصورت گرفته است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی و به روش توصیفی تحلیلی بهبررسی مدیریت سیاسی فضا در برنامه های توسعه شهری ایران می پردازد.

Keywords:

ایران , مدیریت سیاسی فضا , برنامه های توسعه شهری

Authors

یاشار ذکی

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

طهمورث حیدری موصلو

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران (عهده دار مکاتبات)

حجت الله رحیمی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدی پور، زهرا و میرشکاران، تحیی و محمدی، حمیدرضا. (1388)، ...
 • احمدی‌پور، زهرا و قنبری، قاسم و عاملی، عاطفه. (1388)؛ «تحلیل ...
 • احمدی پور، زهرا و همکاران. (1386)؛ «بررسی روند شتاب توسعه ...
 • احمدی‌پور، زهرا. (1378)، مروری بر تاریخچه و سیر تحولات تقسیمات ...
 • احمدی‌پور، زهرا. (1387)؛ جزوه درسی اصول و روش‌های سازماندهی سیاسی ...
 • احمدی‌پور، زهرا و منصوریان، علیرضا. (1385)؛ «تقسیمات کشوری و بی ...
 • افروغ، عماد. (1377)؛ فضا و نابرابری اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه ...
 • بدیعی، مرجان. (1388)؛ «گفتمان نامگذاری خیابان‌های تهران پس از انقلاب ...
 • بدیعی، ربیع. (1367)؛ جغرافیای مفصل ایران. تهران: انتشارات اقبال ...
 • پاپلی‌یزدی، محمدحسین. (1383)؛ «عدالت اجتماعی و توسعه کاربرد فلسفه و ...
 • پورطاهری، مهدی و همکاران. (1390)، «نقش ارتقای سطوح مد یریت ...
 • پورموسوی، سیدموسی و میرزاده کوهشاهی، مهدی و رهنما قره‌خانبگلو، جهانبخش. ...
 • جلالی، محمد. (1388) «مساله تقسیمات کشوری در حقوق اداری ایران ...
 • حافظ نیا، محمدرضا. (1386)؛ «ژئوپلیتیک انسانگرا». فصلنامه ژئوپلیتیک. سال سوم. ...
 • حافظ نیا، محمدرضا. (1379)؛ مبانی مطالعات سیاسی - اجتماعی(1). قم: ...
 • حافظ نیا، محمدرضا و همکاران. (1384)، «قومیت و سازماندهی سیاسی ...
 • حسن‌نیا، محمد. (1391)؛ تقسیمات کشوری/ سرگذشت تقسیمات کشوری ایران (کتاب ...
 • خلیل‌آبادی، حسن. (1390) ژئوپلیتیک شهری. تهران: نشر پژوهشی نوآوران شریف ...
 • رهنما، محمدرحیم و احمدی‌پور، زهرا. (1382)، درجه‌بندی نظام تقسیمات کشوری. ...
 • کریمی‌پور، یدالله. (1381)، مقدمه‌ای بر تقسیمات کشوری در ایران. تهران: ...
 • شکویی، حسین. (1378) دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری. تهران: سمت. ...
 • شیرانی، حسین. (1382) ساماندهی مکان. تهران: آذرخش. ...
 • شیرازی، جاوید و دیگران. (1382)؛ تقسیمات کشوری در ایران. پارادوکس ...
 • شیعه، اسماعیل. (1382)؛ «لزوم تحول مدیریت شهری در ایران». مجله ...
 • محمدی، حمیدرضا و رومینا، ابراهیم و سلیم‌نژاد، ندیمه. (1387)؛ «تحلیل ...
 • محرابی، علیرضا و میرحسین‌زاده، سیدحسین. (1389)؛ «نظام تقسیمات کشوری و ...
 • مقیمی، ابراهیم. (1381)؛ مطالعه تطبیقی تقسیمات اداری ایران با حوضه‌های ...
 • میر حیدر، دره. (1354)؛ اصول و مبانی جغرافیای سیاسی. تهران: ...
 • هدایی، محمدرضا. (1383)؛ نقش رقابت‌های مکانی در تغییرات تقسیمات کشوری. ...
 • هوشیار، محمد مهدی. (1379)، تحلیل الگوی تقسیمات کشوری شمال خراسان؛ ...
 • علیمحمدی، عباس و عاملی، عاطفه و قنبری، قاسم. (1387)، «امکان ...
 • شکویی، حسین. (1378)، اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا. تهران: گیتاشناسی. ...
 • فرید، یدالله. (1379)؛ شناخت‌شناسی و مبانی جغرافیای انسانی. انتشارات دانشگاه ...
 • کمانرودی کجوری، موسی و کرمی، تاج الدین و عبدی، عاءالله.(1389)، ...
 • پیله‌ور، علی اصغر و همکاران. (1390) «بررسی تاثیر تصمیمات سیاسی ...
 • ادل، ماتیو. (1380)، اقتصاد سیاسی شهری و منطقه ای. ترجمه ...
 • رضازاده، راضیه. (1384)، «بحران ادراکی - رفتاری در فضای شهری». ...
 • رضویان، محمدتقی. (1381)؛ برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: انتشارات منشی. ...
 • رهنمایی، محمدتقی. (1373)؛ «دولت و شهرنشینی - بخش اول». فصلنامه ...
 • پورموسوی، سیدموسی و معصومی، سلمان. (1389)، «فرآیند توسعه شهری در ...
 • آزاد ارمکی، تقی. (1379)؛ اندیشه نوسازی در ایران. تهران: انتشارات ...
 • پوراحمد، احمد و حاتمی‌نژاد، حسین و حسینی، سیدهادی. (1385)، «آسیب‌شناسی ...
 • احمدیان، رضا. (1382) طرح‌های توسعه شهری، ناکارآمد _ تحق‌ناپذیر. ماهنامه ...
 • مهندسین مشاور شارمند. (1382)؛ شیوه‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری، مرکز ...
 • هاروی، دیوید. (1376)؛ عدالت اجتماعی و شهر. ترجمه محمدرضا حائری، ...
 • جمعه‌پور، محمود. (1388) «برنامه‌ریزی اجتماعی _ توسعه نامتعادل شهری». کتاب ...
 • شکویی، حسین. (1373)؛ دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، ...
 • مهدیزاده، جواد. (1385)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی ...
 • نمایش کامل مراجع